Природни услови и непогоде у животној средини

Упознавање и разумевање утицаја природних услова на квалитет животне средине, привредне делатности и оптималне животне потребе становништва. Упознавање и сагледавање фактора промена природних услова на Земљи. Упознавање настанка природних непогода, али и изналажење начина заштите од њих.

Студенти ће сагледати рецентно стање и факторе промена природних услова на Земљи, утицај природних услова на оптималне животне потребе становништва и привредне делатности, настанак природни непогода, мере заштите од непогода, као и понашање у случају њихове појаве на неком простору.

Предавања:

1. Упознавање са проблематиком предмета и са обавезама студената датог курса.

2. Појам, подела и значај природних услова.

3. Појам и подела природних непогода.

4. Геолошка подлога као природни услов; Инжењерско-геолошке карактеристике подлоге; Фактори промене геолошких услова: природни фактори; Фактори промене геолошких услова: антропогени фактор.

5. Земљиште као природни услов; Фактори промене земљишних услова: природни фактори; Фактори промене земљишних услова: антропогени фактор.

6. Рељефни услови: хипсометрија, вертикална и хоризонтална рашчлањеност, нагиб терена, експозиције; Фактори промене рељефних услова: природни фактори; Фактори промене рељефних услова: антропогени фактор. 7. Геоморфолошке непогоде: одрони, клизишта, урушавања тла.

8. Климатски услови; Фактори промене климатских услова: природни фактори; Фактори промене климатских услова: антропогени фактор.

9. Климатске непогоде: олујно-градоносне непогоде.

10. Климатске непогоде: суша.

11. Хидролошки услови: површинске и подземне воде; Фактори промене хидролошких услова: природни фактор; Фактори промене хидролошких услова: антропогени фактор.

12. Хидролошке непогоде: поплаве.

13. Биогеографски услови; Фактори промене биогеографских услова: природни фактор; Фактори промене биогеографских услова: антропогени фактор.

14. Вредновање природних услова.

15. Заштита од природних непогода и управљање непогодама.

Вежбе:

1. Последице природних непогода. 2. Удари астероида, комета и метеорита. 3. Литосферске непогоде: тектонски покрети, вулканизам. 4. Литосферске непогоде: сеизмизам. 5. Климатске непогоде: интензивне падавине, мраз, поледица, магла, електрична пражњења. 6. Климатске непогоде некарактеристичне за територију Србије. 7. Хидорлошке непогоде: цунами. 8. Хидорлошке непогоде: лавине. 9. Биолошке непогоде 10. Шумски пожари. 11. Анализа природних услова изабраног простора. 12. Картирање природних непогода. 13. Колоквијум. 14. Одбрана вежби. 15. Одбрана семинарског рада.

Драгићевић С., Филиповић Д. (2009): Природни услови и непогоде у планирању и заштити простора. Географски факултет, Београд.
Драгићевић С., Степић М., Карић И. (2008): Природни потенцијали и деградиране површине општине Обреновац. Јантар група, Београд.
Љешевић М. (2005): Животна средина села и ненастањених подручја. Географски факултет, Београд.
Динић Ј. (1997): Природни потенцијал Србије. Економски факултет, Београд.
Abbott P. (2008): Natural disasters. McGraw-Hill Higher education.