Природни услови и становништво

  • Врста и ниво студија: Основне академске
  • Наставник: др Славољуб Драгићевић
  • Статус предмета: Обавезан
  • Број ЕСПБ: 3
  • Семестар: II
  • Број часова: 2+0

Упознавање студената са утицајем природних услова на оптималне животне потребе становништва, привредне делатности и квалитет животне средине. Упознавање са факторима промена природних услова на Земљи.

Разумевање појава и процеса условљених међудејством природних услова и становништва (настанак природних непогода, начини заштите од непогода).

Предавања:

Појам, подела и значај природних услова и последице природних непогода. Геолошка подлога као природни услов; Природни и антропогени фактори промене геолошких услова. Литосферске непогоде: тектонски покрети, вулканизам, сеизмизам; Удари астероида, комета и метеорита. Земљиште као природни услов. Природни и антропогени фактори промене земљишних услова. Рељефни услови и природни и антропогени фактори промене рељефних услова Геоморфолошке непогоде: одрони, клизишта, урушавања тла. Климатски услови. Природни и антропогени фактори промене климатских условаФактори промене климатских услова: антропогени фактор.Природни и антропогени фактори промене хидролошких услова.  Хидролошке непогоде. Биогеографски услови. Природни и антропогени фактори промене биогеографских услова. Биолошке непогоде.

Драгићевић С., Филиповић Д. (2009): Природни услови и непогоде у планирању и заштити простора. Географски факултет, Београд.

Љешевић М. (2005): Животна средина села и ненастањених подручја. Географски факултет, Београд.

Манојловић П., Драгићевић С. (2003): Практикум из геоморфологије. Географски факултет, Београд.

Динић Ј. (1997): Природни потенцијал Србије. Економски факултет, Београд.

Govide A. (2006): The Human Impact on the Natural Environment. Blackwell publishing, USA.

Abbott P. (2008): Natural disasters. McGraw-Hill Higher education.