Приступачност и конкурентност региона

Oбјашњење два појма од посебног значаја за развој региона: приступачност и конкурентност. Приступачност ће бити објашњена као критеријум којим се мери могућност приступа поједином региону или општини. Конкурентност ће бити објашњена као способност општине/региона да се развија у конкуренцији са ширим или ужим регионалним окружењем путем идентификације функција и капацитета у оквиру поделе рада и надлежности између других региона и држава у националном и европском окружењу.

Овладавање критеријума за оцену приступачности и конкурентности региона.

Теоријска настава: Појам и индикатори за оцену приступачности региона; трансевропске мреже и њихова улога у повећању приступачности; појам и индикатори за оцену конкурентности региона; конкурентност и значај регионалне интеграције.
Практична настава:Вежбе,
Пример једне општине/региона у Србији са испитивањем приступачности и конкурентности.

Anderson M, Karlsson Ch. (2005) „Knowledge accessibility and regional economic growth“ Royal Institute of Technology, CESIS - Centre of Excellence for Science and Innovation Studies, Stockholm, Sweden (pp. 129-149) http://ideas.repec.org
Baradaran S, Ramjerdi F. “Performance of Accessibility Measures in Europe” Royal Institute of Technology. Bureau of Transportation Statistics, USA. www.bts.gov/publications/journal_of_transportation_and_statistics
Cities, Regions and Competitiveness (2003) Second Report from the Working Group of Government Departments; The Core Cities, The Regional Development Agencies, Department of Trade and Industry, London. www.odpm.gov.uk
Competition and Economic Development. Institute for Strategy and Competitiveness. Harvard Business School. www.isc.hbs.edu/economicdevelopment.htm
У потрази за просторним потенцијалима (2005) књ. 2 (превод оригинала – пресек резултата 2005) Инжењерска комора Србије, Београд.