Problemi i tendencije savremenog razvoja turizma

Savremeni turizam doživljava važne kvantitativne i kvalitativne promene koje se, pre svega, manifestuju u dinamičnom rastu turističkog prometa, globalizaciji turističkog tržišta, stvaranju novih i fleksibilnijih vidova proizvodnje i potrošnje usluga u vezi sa turističkim kretanjima. Ekonomska liberalizacija, stimulativne fiskalne mere, pojednostavljenje i reduciranje državne administracije, povoljno su uticali na privredni rast turizma, ali se istovremeno sve veća pažnja pridaje ekološkim, socijalnim, etičkim i kulturnim efektima turističke delatnosti. U skladu sa tim, cilj predmeta je da prezentuje znanja o problemima i tendencijama savremenog razvoja turizma, kako bi se na celovit i ispravan način sagledala kompleksnost turističkog fenomena, i omogućilo upravljanje turizmom na stabilnim i održivim osnovama.

Osposobljavanje studenata da primenom različitih naučnih metoda (dedukcija, analitičko-sintetičke metode, metode generalizacije, komparativna metoda, matematičko-statističke metode, faktorska analiza, metoda anketiranja) uspešno identifikuju i prate aktuelne probleme, trendove i perspektive razvoja svetskog turizma.

1. Činioci koji određuju turističku potražnju na savremenom tržištu (demografski, motivacija, preferencije za putovanje, imidž, stavovi u vezi sa destinacijom, prethodno iskustvo, kulturni afiniteti, slobodno vreme, plaćena putovanja). 2. Savremeni trendovi u turističkoj ponudi. 3. Savremeni trendovi u turističkoj tražnji. 4. Izazovi povezani sa razvojem turizma u tradicionalnim i novim turističkim destinacijama. 5. Faktori za ulazak nove destinacije na turističku mapu. 6. Uticaj globalizacije na razvoj turizma. 7. Fragmentacija tražnje kao činilac razvoja turizma. 8. Vertikalne, horizontalne i dijagonalne integracije u turizmu. 9. Mesto i uloga turizma u razvoju „zelene” ekonomije. 10. Trendovi razvoja kroz usluge e-turizma. 11. Razvoj turizma u novoj realnosti post-energetskog sveta. 12. Proizvodni segmenti u kojima se očekuju najveće stope turističkog poslovanja. 13. Problemi u razvoju turizma (siva ekonomija, infrastruktura, privatizacija...). 14. Rizici putovanja – nova dimenzija razvoja turizma. 15. Ključni principi i metode istraživanja efekata savremenog turizma i predviđanja tražnje.

Fletching, D. (2001). Forecasting Tourism Demand: Methods and Strategies. Oxford: Butterworth-Heinemann.
C. Cooper, J. Fletcher, D. Gilbert, S.Wanhill (2005): Tourism, Principles and Practice. London: Longman.
Gossling, S. and Hall, M. (2006). Tourism and Global Environmental Change. London: Routledge.
Brown, B. (2007). Working the Problems of Tourism. Annals of Tourism Research, Vol. 34, No. 2, pp.364-383.
Cooper, C. and Hall, M. (2008). Contemporary Tourism – an International Approach. Oxford: Butterworth-Heinemann.
Coles, T. and Hall, M. (2008). International Business and Tourism, London: Routledge.
Goeldner, R.Ch., Ritchie, J. R.B.(2009). Tourism, Principles, Practices, Philosophies, John Willey & Sons, New Jersey.
Mowforth, M. and Munt, I. (2009). Tourism and sustainability: development and new tourism in the Third World (third edition). London: Routledge.
Vujović, S., Cvijanović, D., Štetić, S. (2012). Destinacijski concept razvoja turizma. Beograd: Institut za ekonomiku poljoprivrede.
Štetić, S., Šimičević, D., Ćurčić, N. (2013). Specifični oblici turizma. Beograd: izdavači autori.