Процена утицаја на животну средину

 • Врста и ниво студија: Мастер академске студије
 • Наставник: др Дејан Филиповић
 • Статус предмета: Изборни
 • Број ЕСПБ: 7
 • Семестар: I
 • Број часова: 3+0

Циљ предмета јесте упознавање са поступком израде студије о процени утицаја на животну средину. Такође, студенти треба да се упознају са законском процедуром процене утицаја, укључујући и листу пројеката за које је обавезна израда студије.

Оспособљеност студената да ураде Студију о процени утицаја на животну средину.

Предавања:

 1. Појам, циљ, задатак и начела процене утицаја на животну средину;
 2. Процена утицаја у међународном контексту;
 3. Методолошки оквир израде процене утицаја;
 4. Процедура, учесници и фазе у поступку израде студије;
 5. Студија о процени утицаја на животну средину;
 6. Однос и веза процене утицаја са пројектима, плановима и програмима из животне средине;
 7. Поступак одлучивања и учешће јавности;
 8. Избор индикатора и извори података у поступку примене процене утицаја;
 9. Специфичности израде процене утицаја;

10. Евалуација, контрола и имплементација процене утицаја;

11. Примери из праксе;

12. Симулација израде процене утицаја на животну средину;

13. Доношења одлуке о изради процене;

14. Јавна расправа;

15. Усвајање документа.

Закон о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', бр.135/04, 36/09)
Уредба о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листа пројеката за које се може захтевати израда процена утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', бр.114/08