Procena uticaja na životnu sredinu

 • Vrsta i nivo studija: Master akademske studije
 • Nastavnik: dr Dejan Filipović
 • Status predmeta: Izborni
 • Broj ESPB: 7
 • Semestar: I
 • Broj časova: 3+0

Cilj predmeta jeste upoznavanje sa postupkom izrade studije o proceni uticaja na životnu sredinu. Takođe, studenti treba da se upoznaju sa zakonskom procedurom procene uticaja, uključujući i listu projekata za koje je obavezna izrada studije.

Osposobljenost studenata da urade Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu.

Predavanja:

 1. Pojam, cilj, zadatak i načela procene uticaja na životnu sredinu;
 2. Procena uticaja u međunarodnom kontekstu;
 3. Metodološki okvir izrade procene uticaja;
 4. Procedura, učesnici i faze u postupku izrade studije;
 5. Studija o proceni uticaja na životnu sredinu;
 6. Odnos i veza procene uticaja sa projektima, planovima i programima iz životne sredine;
 7. Postupak odlučivanja i učešće javnosti;
 8. Izbor indikatora i izvori podataka u postupku primene procene uticaja;
 9. Specifičnosti izrade procene uticaja;

10. Evaluacija, kontrola i implementacija procene uticaja;

11. Primeri iz prakse;

12. Simulacija izrade procene uticaja na životnu sredinu;

13. Donošenja odluke o izradi procene;

14. Javna rasprava;

15. Usvajanje dokumenta.

Zakon o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/04, 36/09)
Uredba o utvrđivanju Liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i Lista projekata za koje se može zahtevati izrada procena uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.114/08