Процес израде просторног плана

  • Врста и ниво студија: Основне академске
  • Наставник: др Дејан Ђорђевић
  • Статус предмета: Обавезан
  • Број ЕСПБ: 6
  • Семестар: V
  • Број часова: 2+2

Студенти ће бити упознати са процедуралним и аналитичко-синтезним техникама израде просторног плана, као и са законским, организационим и институционалним оквиром унутар кога се израда просторног плана одвија, у свету и код нас.

Овладавање основним административним и стручним вештинама ради успешне реализације процедуре расписивања, израде програма, аналитичко-студијске документације, предлога плана, као и учешће у јавном увиду.

Теоријска настава

ОСНОВНЕ ФАЗЕ ИЗРАДЕ ПРОСТОРНИХ И УРБАНИСТИЧКИХ ПЛАНОВА:

1.Припремна фаза и Програм за израду плана
2. Фаза припреме документације и информационе основе3. Анализа и оцена стања
4. Гранске и међугранске анализе и пројекције
5. Стратегија просторног развоја
6. Предлог плана
7. Јавни увид
8. Усвајање плана, програм и инструменти за спровођење плана. Начела за уређење простора Србије и Републичка агенција за просторно планирање; Врсте и садржина планских докумената. Поступак за израду планских докумената; Израда, контрола, јавни увид, уговор о имплементацији и провера решења планских докумената; Циљеви уређења насеља и комисија за планове. Врсте и садржина урбанистичких планова; Саставни делови урбанистичких планова. Поступак за израду урбанистичког плана; Израда, контрола, јавни увид, доношење и измене и допуне урбанистичког плана.
ОСТАЛА НОРМАТИВНА АКТА И СТАНДАРДИ ЗНАЧАЈНИ ЗА ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

Практична настава: Вежбе 

Симулација израде просторног плана.

Мариновић Узелац А. (2001): Просторно планирање. Школска књига, Загреб
Ђорђевић Д. (2004) Увод у теорију планирања. Географски факултет, Београд;
Перспективе просторног развоја Европе – Превод, Географски факултет, Београд, 2004
Водећи принципи одрживог просторног развоја европског континента – Превод, Географски факултет, Београд, 2005
Основе проспекције – Превод, Географски факултет, Београд, 2005
Збирка прописа релевантних за област просторног планирања – www.ing.komora.org.rs