Програми и пројекти развоја

Разматрање кључних елемената и овладавање вештином израде студија изводљивости и основним елементима анализе трошкови-корист. Анализирају се методологије UNIDO и Светске банке за оцену инвестиционих пројеката, у функцији унапређења израде просторних планова.

Овладавање вештином израде студија изводљивости и основним елементима анализе трошкови-корист.

Теоријска настава: Анализа комерцијалне профитабилности: методи за процену профитабилности инвестиција (обична стопа приноса, период отплате, метод нето садашње вредности, интерна стопа рентабилности, финансијска анализа (анализа ликвидности, анализа структуре капитала), анализа развојних могућности и способности инвеститора, анализа тржишта продаје, анализа тржишта набавке, анализа (уже и шире) локације, техничко-технолошка анализа, организациони аспекти нвестиција, анализа заштите животне средине, динамика имплементације пројекта, финансијска анализа пројекта, финансијска оцена пројекта, анализа осетљивости, друштвено-економска оцена пројекта, збирна оцена пројекта. Анализа националне профитабилности: нето национална новододата вредност пројекта, утицај пројекта на: запосленост, расподелу, нето спољнотрговински биланс (нето девизно ефекат), међународну конкурентност, утицај пројекта на: инфраструктуру, технички ''know-how'', окружење.

Практична настава:
Анализира се методологија UNIDO и Светске банке за оцену инвестиционих пројеката, у функцији унапређења израде просторних планова.

Брњас, З. 2002. Како припремити бизнис план. Београд: Привредни преглед
Ђуричин, Д. 2003. Управљање помоћу пројеката. Београд: Економски факултет.
УНИДО. 1988. Приручник за припрему индустријских студија изводљивости. Београд: Европски центар за мир и развој Универзитета за мир УН и Стални секретаријат свестког научно-банкарског скупа-Београд.
UNIDO. 2000. Manual for the Preparation of Industrial Feasibility Studies. UNIDO.