Prostorno planiranje i ekonomski razvoj

 • Vrsta i nivo studija: Master akademske studije
 • Nastavnik: dr Edvard Jakopin
 • Status predmeta: Izborni
 • Broj ESPB: 7
 • Semestar: I
 • Broj časova: 3+0

Razumevanje osnovnih kategorija planiranja razvoja; Shvatanje međuzavisnosti planiranja i ekonomskog razvoja; Razumevanje raznovrsnosti uticaja ekonomije na prostorno planiranje; Shvatanje važnosti uticaja ekonomskog razvoja na prostorno planiranje; Upoznavanje sa ekonomskom dimenzijom prostornog planiranja Srbije.

Osposobljenost za: primenu složenije ekonomske analize u rešavanju konkretnih ekonomskih problema, kreiranje, testiranje i evaluaciju različitih makroekonomskih prostornih modela, rukovođenje analitičkim radom u preduzećima/institucijama/konsultanskim kućama, složeniju analizu međuzavisnosti ekonomskih varijabli, formulisanje i realizaciju politike prostornog planiranja (poznavanje procesa javnog odlučivanja od strane kreatora ekonomske politike), formulisanje i vođenje kompleksnih projekata u državnoj upravi/lokalnoj samoupravi, analitički rad u sredstvima javnih komunikacija/ na poslovima u međunarodnim organizacijama, naučno-istraživački i pedagoški rad u naučno-istraživačkim i obrazovnim institucijama.

 1. Teorijsko-metodološki kontekst planiranja razvoja
 2. Uloga države u planiranju prostornog razvoja
 3. Tržište&plan
 4. Centralizacija&decentralizacija
 5. Makroekonomski pokazatelji planiranja
 6. Metodi planiranja
 7. Regionalno planiranje i ekonomski razvoj
 8. Tranzicija, privredni rast i strukturne promene
 9. Prostorno-regionalni ekonomski efekti tranzicije
 10. Prostorno planiranje razvoja u EU
 11. Održiv razvoj i prostorno planiranje
 12. Institucionalni okvir planiranja razvoja Srbije
 13. Planski sistem Srbije
 1. Mankiw, G. (2004). Principles of Economics. Third edition, Harcount, College Publishers, London (deo koji se odnosi na privredni rast i razvoj).
 2. Jakopin, E. (2018). Regionalna tranzicija u Srbiji. Beograd, Zadužbina Andrejević.
 3. Jakopin, E., i dr. (2007). Strategija regionalnog razvoja Republike Srbije 2007-2012. Beograd, Republički zavod za razvoj.
 4. Jakopin, E. i Čokorilo, N. (2019). Analiza poslovanja javnih preduzeća u Republici Srbiji, 2015-2017. Trendovi, specijalno izdanje. Beograd, Republički zavod za statistiku.
 5. Grupa autora. (2010). Prostorni plan Republike Srbije 2010-2014-2020. Beograd, Službeni glasnik.
 6. Burda, M. i Viploš, Č. (2012). Makroekonomija. Evropski udžbenik, peto izdanje. Beograd, Ekonomski fakultet.
 1. Stamenković, S., Kovačević, M., Vučković, V., Jakopin, E., Bogdanov, N., Zdravković, M., Filipović, S., Mitrović, S., Nikolić, I., Petrović, P., Živković, B., Arandarenko, M., Arsić, M. (2010). Postkrizni model ekonomskog rasta i razvoja Srbije 2011-2020. Beograd, USAID, FREN, Ekonomski institut.