Prostorno planiranje i ekonomski razvoj

  • Vrsta i nivo studija: Master akademske studije
  • Nastavnik: dr Edvard Jakopin
  • Status predmeta: Izborni
  • Broj ESPB: 7
  • Semestar: I
  • Broj časova: 3+0

Savlađivanje savremenih ekonomskih postavki, ciljeva, metoda i tehnika, neophodnih za izradu prostornih planova. Analiza međuzavisnosti ekonomskog razvoja i prostornog planiranja, kao podloga za izradu prostornih planova.

Nakon završetka kursa student treba da stekne znanja o dometima i ograničenjima različitih strategija ekonomskog razvoja, ekonomskih mehanizama i instrumenata u izradi planova prostornog razvoja (kao sinteze ekonomskog, socijalnog, ekološkog i institucionalnog razvoja).

Teorijska nastava:

(1) - Ekonomski efikasan prostorni razvoj: disperzivni versus centralizovani prostorni razvoj; planski versus tržišni pristup;

(2-4) - Savremeni ekonomski kocepti prostornog razvoja: debata o balansiranom i nebalansiranom prostornom razvoju; konvergentni versus divergentni ekonomski razvoj (neoklasični i savremeni ekonomski pristupi); Savremeni pristupi prostornoj distribuciji aktivnosti: model polova razvoja; model inkubatora; model životnog ciklusa proizvoda; Porterov model; model novih privredno-ekonomskih zona

(5-7) - Savremeni koncepti prostornog razvoja:  Antiurbanistički koncepti  i Rajtov razuđeni grad/region; Le Korbizije-Vertikalni grad; Hauardov vrtni grad; Unvinovi gradovi-sateliti; Koncept ‘novih gradova’; Linearni grad/region;  Koncept policentričnog regionalnog grada; koncept decentralizovanog grada; Koncept organskog razvoja grada/regiona

(8-10) - Pokazatelji kvaliteta životne sredine i stepena ekonomskog razvoja; Neadekvatnost obuhvata životne sredine ekonomskim pokazateljima; Koncept održivog razvoja; Definisanje održivog razvoja koje polazi od prirodnog, stvorenog i ljudskog kapitala („slab“, „jak“ i „kritičan“ održivi razvoj). Ekonomski razvoj i zaštita životna sredine – Kuznjecova EKC kriva.

(11-13) - Savremeni koncepti prostornog, ekološkog i ekonomskog razvoja - svetska iskustva - na primeru SAD i Zapadne Evrope, bogatih azijskih država, zemalja u razvoju,  Kine,  zemalja u tranziciji, Srbije

(14) – Kontraverzni ekonomski, ekološki i socijalni ciljevi prostornog razvoja Evropske unije

(15) Ekonomske, prostorno-planerske i saobraćajne koncepcije i mere za poboljšanje prostornog razvoja

 

Praktična nastava:

Razrada tema i priprema seminarskog rada

Jovanović, M. 2005. Međuzavisnost koncepta urbanog razvoja i saobraćajne strategije velikog grada. Beograd: Geografski fakultet.

Jovanović, Miomir. 2008. “Urbano planiranje, automobilska zavisnost i održivi razvoj evropskih metropola”. Industrija, broj 1, str. 17-42.
Jovanović, Miomir. 2009. “Bogati azijski gradovi: planski razvoj gradskog saobraćaja i urbane forme”. Industrija, broj 1, str. 19-41.
Jovanović, Miomir. 2008. “Održivi razvoj metropola nerazvijenog sveta – gradski saobraćaj i urbana forma”. Industrija, broj 3, str. 27-60.

Jovanović, M. 2013. “Održivi gradski saobraćaj i prostorni razvoj Beograda”. Međunarodna konferencija: Održivo gradsko i urbano planiranje – SUTP 2013. UNIDO.

Jovanović, Miomir. 2012. „Kuznjecova kriva i gradski saobraćaj - dometi I+M programa”. Glasnik srpskog geografskog društva, broj 4/2012, str. 127-142,

McCann, P. 2013. Modern Urban and Regional Economics. Oxford Un. Press.

Menkju, G. 2013. Principi ekonomije. Beograd: Ekonomski fakultet.

Devetaković, S. Gavrilović-Jovanović B. Rikalović, G. 2013. Nacionalna ekonomija. Beograd: Ekonomski fakultet.

Jensen O.B. and Richardson T. 2004. Making European Space: Mobility Power and Territorial Identity. London-New York: Spon Press.

Strategije prostornog razvoja Evrope (ESDP, Vision Planet, Estia)