Просторно планирање и економски развој

 • Врста и ниво студија: Мастер академске студије
 • Наставник: др Едвард Јакопин
 • Статус предмета: Изборни
 • Број ЕСПБ: 7
 • Семестар: I
 • Број часова: 3+0

Разумевање основних категорија планирања развоја; Схватање међузависности планирања и економског развоја; Разумевање разноврсности утицаја економије на просторно планирање; Схватање важности утицаја економског развоја на просторно планирање; Упознавање са економском димензијом просторног планирања Србије.

Оспособљеност за: примену сложеније економске анализе у решавању конкретних економских проблема, креирање, тестирање и евалуацију различитих макроекономских просторних модела, руковођење аналитичким радом у предузећима/институцијама/консултанским кућама, сложенију анализу међузависности економских варијабли, формулисање и реализацију политике просторног планирања (познавање процеса јавног одлучивања од стране креатора економске политике), формулисање и вођење комплексних пројеката у државној управи/локалној самоуправи, аналитички рад у средствима јавних комуникација/ на пословима у међународним организацијама, научно-истраживачки и педагошки рад у научно-истраживачким и образовним институцијама.

 1. Теоријско-методолошки контекст планирања развоја
 2. Улога државе у планирању просторног развоја
 3. Тржиште&план
 4. Централизација&децентрализација
 5. Макроекономски показатељи планирања
 6. Методи планирања
 7. Регионално планирање и економски развој
 8. Транзиција, привредни раст и структурне промене
 9. Просторно-регионални економски ефекти транзиције
 10. Просторно планирање развоја у ЕУ
 11. Одржив развој и просторно планирање
 12. Институционални оквир планирања развоја Србије
 13. Плански систем Србије
 1. Mankiw, G. (2004). Principles of Economics. Third edition, Harcount, College Publishers, London (део који се односи на привредни раст и развој).
 2. Јакопин, Е. (2018). Регионална транзиција у Србији. Београд, Задужбина Андрејевић.
 3. Јакопин, Е., и др. (2007). Стратегија регионалног развоја Републике Србије 2007-2012. Београд, Републички завод за развој.
 4. Јакопин, Е. и Чокорило, Н. (2019). Анализа пословања јавних предузећа у Републици Србији, 2015-2017. Трендови, специјално издање. Београд, Републички завод за статистику.
 5. Група аутора. (2010). Просторни план Републике Србије 2010-2014-2020. Београд, Службени гласник.
 6. Burda, М. i Viploš, Č. (2012). Mакроекономија. Европски уџбеник, пето издање. Београд, Економски факултет.
 1. Стаменковић, С., Ковачевић, М., Вучковић, В., Јакопин, Е., Богданов, Н., Здравковић, М., Филиповић, С., Митровић, С., Николић, И., Петровић, П., Живковић, Б., Арандаренко, М., Арсић, М. (2010). Посткризни модел економског раста и развоја Србије 2011-2020. Београд, УСАИД, ФРЕН, Економски институт.