Психологија

  • Врста и ниво студија: Основне академске
  • Наставник: др Аурел Божин
  • Статус предмета: Изборни
  • Број ЕСПБ: 3
  • Семестар: I
  • Број часова: 2+0

Основни циљ и задаци предмета су да студенти овладају оним психолошким садржајима који су повезани са разнородним демографским феноменима у свету.

Примена стечених знања у процесу демографске анализе.

Предавања:

1) Методе и технике психолошких истраживања: експеримент, социо-метрија, анкета, посматрање, интервју. 2) Појам учења. Мишљење и говор. Развој стваралачког мишљења. 3) Појам интелигенције. Памћење. Врсте памћења. 4) Основни појмови из психологије личности. 4) Теорије личности: Фројдова, Адлерова, Фромова и Олпортова. Типологије личности: Јунгова, Кречмерова и Шелдонова. 5) Фрустрације и конфликти. 6) Начини реаговања на фрустрације; 7) Адолесценција. 8)Полно сазревање адолесцената и проблеми у вези са њим. 9) Интелектуални развој у адолесценцији: развој формалних операција. Емоционални развој у адолесценцији. 10) Трагање за личним идентитетом. 11) Проблеми у вези са избором позива, осамостаљивањем, прихватањем личне животне филозофије. 12) Социјални развој у адолесценцији. Сукоби у адолесценцији; 13) Психолошки проблеми васпитања и самоваспитања. Јединство личног и социјалног. 14) Развијање моралне свести, моралног суђења и моралне савести 15) Психолошки аспекти формирања заједница. Дисциплина. Ментално-хигијенски проблеми.

Лидија Вучић: Педагошка психологија, Друштво психолога Србије, Београд, 1990.

Стевановић, Б.: Педагошка психологија, Завод за уџбенике и наставна средстава, Београд, 1978.

Никола Рот: Психологија личности, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1980.

Вера Смиљанић и Иван Толичич: Дечја психологија, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1982

Грђић, Г., Његић, Р., Обрадовић, С.: Статистика за економисте, Институт за економска истраживања, Београд, 1970