Psihologija

  • Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske
  • Nastavnik: dr Aurel Božin
  • Status predmeta: Izborni
  • Broj ESPB: 3
  • Semestar: I
  • Broj časova: 1+1

Osnovni cilj i zadaci predmeta su da studenti ovladaju onim psihološkim sadržajima koji su nužan preduslov uspešnog obavljanja vaspitno-obrazovne delatnosti i neophodan su elemenat njihovog pozivnog obrazovanja.

Primena stečenih znanja iz predmeta Psihologija u prostornom planiranju.

Predavanja:

Metode i tehnike psiholoških istraživanja: eksperiment, socio-metrija, anketa, posmatranje, intervju; 2) Pojam učenja. Vrste učenja. Teorije učenja. Metode učenja. Odnos između učenja i razvoja; 3) Mišljenje i govor. Razvoj stvaralačkog mišljenja; 4) Pojam inteligencije. Uticaj naslednih i sredinskih faktora na razvoj inteligencije. Merenje inteligencije i klasifikacija količnika inteligencije; 5) Pamćenje. Vrste pamćenja. Merenje pamćenja; 6) Zaboravljanje. Faktori koji utiču na zaboravljanje. Pojam retroaktivne inhibicije; 7) Transfer. Vrste transfera. Metode ispitivanja transfera. Teorije transfera: teorija formalne discipline, teorija identičnih elemenata, teorija generalizacije; 8) Intelektualni rad i umor. Praćenje napredovanja u toku učenja: krivulje učenja; 9) Dosije učenika; 10) Programirana nastava. Teorijske osnove programirane nastave. Tipovi programiranja. Poluprogramiranje; 11) Ispitivanje i ocenjivanje znanja učenika. Različiti načini i sistemi ocenjivanja. Faktori koji utiču na ocenjivanje. Pokušaj objektivizacije ocenjivanja putem testa znanja. Način konstrukcije testova znanja. Korišćenje rezultata sa testa znanja. Nedostaci ocenjivanja putem testa znanja; 12) Osnovni pojmovi iz psihologije ličnosti. Teorije ličnosti: Frojdova, Adlerova, Fromova i Olportova. Tipologije ličnosti: Jungova, Krečmerova i Šeldonova; 13) Frustracije i konflikti. Načini reagovanja na frustracije; 14) Adolescencija. Polno sazrevanje adolescenata i problemi u vezi sa njim. Intelektualni razvoj u adolescenciji: razvoj formalnih operacija. Emocionalni razvoj u adolescenciji. Traganje za ličnim identitetom. Problemi u vezi sa izborom poziva, osamostaljivanjem, prihvatanjem lične životne filozofije. Socijalni razvoj u adolescenciji. Sukobi u adolescenciji; 15) Psihologija nastavnika. Motivacija za izbor nastavničkog poziva. Kompleksnost nastavnikove delatnosti. Ličnost nastavnika; 16) Psihološki problemi vaspitanja i samovaspitanja. Jedinstvo ličnog i socijalnog. Razvijanje moralne svesti, moralnog suđenja i moralne savesti kod učenika; 17) Psihološki aspekti formiranja razrednih zajednica. Disciplina u školi. Mentalno-higijenski problemi u školi; 18) Aktivna i interaktivna nastava; 19) Radne navike. Navika mesta i navika vremena. Način formiranja radnih navika. Pojam plana rada. Način pravljenja plana rada, zahtevi koji se postavljaju pri njegovom pravljenju i teškoće u realizaciji.

Vežbe: Vežbe konsekventno prate program predavanja.

Lidija Vučić: Pedagoška psihologija, Društvo psihologa Srbije, Beograd, 1990

Stevanović, B.: Pedagoška psihologija, Zavod za udžbenike i nastavna sredstava, Beograd, 1978

Nikola Rot: Psihologija ličnosti, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 1980

Vera Smiljanić i Ivan Toličič: Dečja psihologija, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 1982

Grđić, G., Njegić, R., Obradović, S.: Statistika za ekonomiste, Institut za ekonomska istraživanja, Beograd, 1970.