Psihološke osnove turizma

Cilj predmeta je da se studenti prvo upoznaju sa fundamentalnim pitanjima psihologije turista, odnosno sa najvažnijim potrebama i motivima koji ih pokreću na putovanja, zatim sa ponašanjem turista i njihovim aktivnostima i, najzad, sa njihovim očekivanjima vezanim za određen spektar događaja koji treba da izazovu prijatne doživljaje, od čega zavisi stepen satisfakcije tokom putovanja i u post-putnoj fazi.

Studenti se osposobljavaju za pravilno tumačenje važnosti uspešne interpersonalne komunikacije u turističkoj delatnosti i metodama uspostavljanja iste.

Teorijska nastava
Uvod u psihologiju turizma. Turistički relevantne potrebe. Ponašanje turista. Fenomenologija turističkog doživljaja. Briga o gostima. Prodajne tehnike. Žalbe gostiju. Intervju. Izbor osoblja. Savetodavne veštine. Disciplinski postupak. Rukovođenje konfliktima. Rukovođenje sastancima.

1) Čomić Đ., Psihologija turizma, Turistička štampa, Beograd, 1990.
2) Burton J. L., Interpersonal skills for travel and tourism, Longman, 1994.
3) Lesikar R. & Flatley M., Basic Business Communicatio, McGrawHill, Boston, 2002.