Računarstvo

 • Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske
 • Nastavnik: Računarstvo
 • Status predmeta: Obavezan
 • Broj ESPB: 5
 • Semestar: II
 • Broj časova: 2+2

Potencijalne koristi koje pruža informaciona tehnologija uz praktično izučavanje baznih svojstava korišćenja informacione tehnologije  i korisničkog softvera.

Sticanje znanja o tome kako računari funkcionišu, kako su se razvijali,  kako koristiti podatke i korisničke programe koji su  neophodni za rad sa tekstualnim, grafičkim, numeričkim podacima.Studenti će se osposobiti da samostalno izrade seminarske redove, kao i da ih prilagode prezentaciji.

Predavanja:

 1. Uvod i teoretske osnove: Šta je računarstvo? Šta je informatika? Šta su to podaci? Šta je to informacija? Čime se meri informacija? Šta je to znanje? Kako se znanje povećavalo tokom ljudske istorije?
 2. Šta je to mudrost? Šta je to informacioni sistem? Kako izgleda dobro organizovan informacioni sistem? Šta je računarski zasnovan informacioni sistem?
 3. Šta je to tehnika, a šta tehnologija? Šta je to informaciona tehnologija? Čime se bavi informatika? Šta je to brojni sistem? Šta je to kod? Koje merne jedinice se koriste u računarskim naukama?
 4. Anatomija računara: Koje su osnovne komponente moderne informacione tehnologije? Šta je to računar? Čemu služi hardver? Koji događaji su značajni u dosadašnjem razvoju računara? Kako izgleda model von Neumann-ovog računara?
 5. Koje su osnovne komponente  računara? Koji su osnovni podsistemi hardverskog sistema? Kako izgleda konceptualni dijagram mikroračunara?
 6. Čemu služi procesor? Od čega zavise performanse procesora? Koji značaj ima Murov zakon? Koji zahtevi se postavljaju na memoriju?
 7. U kojim jedinicama se izražava kapacitet memorije? Čemu služi radna memorija? Čemu služe interfejsi? Šta se podrazumeva pod pojmom periferija?
 8. Kako se mogu podeliti ulazni uređaji? Kako se mogu podeliti izlazni uređaji?
 9. Koju ulogu ima eksterna memorija? Koje tehnologije se koriste za izradu sekundarne memorije? Kako su se menjali trendovi razvoja računarskih sistema kroz generacije?
 10. Programska podrška: Čemu služi softver? Čemu služi sistemski softver?
 11. Koju ulogu ima operativni sistem? Koje funkcije obavljaju programi prevodioci i pomoćni programi?
 12. Kako se može podeliti korisnički softver? Čemu služi standardni korisnički softver? Koji su najznačajniji programski paketi?
 13. Koje prednosti računar ima u odnosu na pisaću mašinu? Koje prednosti računar ima u odnosu na klasičnu arhivu? Čemu služe tabelarni programi?
 14. Kako se mogu podeliti grafički programi? Kako se mogu podeliti programski jezici? Koji jezici se koriste za programiranje WWW aplikacija?
 15. Kako su se menjali trendovi razvoja programske podrške kroz generacije?

Vežbe:

 1. Uvodni čas: Upoznavanje sa načinom rada, radnim obavezama, zadacima.
 2. Osnove operativnog sistema: Prijavljivanje na računar koji se nalazi u mreži. Upoznavanje Windows-ove radne površine. Korišćenje menija Start. Korišćenje palete poslova. Izrada prečica, raspoređivanje elemenata na radnoj površini i čišćenje radne površine. Elementi prozora. Pretraživanje računara i rad sa folderima i datotekama (kreiranje, brisanje, preimenovanje, kopiranje, premeštanjeProvera nivoa znanja rada u programu za unos i obradu teksta.
 3. MS Word: Kreizanje dokumenta u Wordu: Podešavanje stranicai margina teksta, Pravljenje naslovne stranice, Formatiranje teksta, paragrafa, tabulatora, Izdvajanje sekcija u tekstu, Ubacivanje slika i objekata.
 4. Provera pravopisa i gramatike, Dodavanje podnožja i zaglavnja stranice, Numeracija stranica, ubacivanje datuma i vremena, Rad sa tabelama u Word-u.
 5. Rad sa stilovima: Normal stil, stilovi naslova, pravljenje novog stila; Kreiranje indeksa; Kreiranje fus i end nota; Poređenje i spajanje dokumenata.
 6. Priprema za praktični rad.
 7. Odbrana praktičnog rada.
 8. MS Excel:Upoznavanje sa programima za unos i obradu numeričkih podataka. Kreiranje radnog lista u Excell-u: Unos labela i vrednosti u radni list, Izmena i brisanje sadržaja ćelija, Ubacivanje i uklanjanje ćelija, rad sa listovima, Ubacivanje i brisanje kolona i redova, Podešavanje širina kolona i visina redova.
 9. Formatiranje radnog lista: Kreiranje i editovanje formula, Dodeljivanje naziva ćelijama i opsezima, Konverzija teksta u kolone, Kreiranje i formatiranje tabela i proračunavanje u njoj, Sortiranje podataka u tabelama.
 10. Kreiranje grafičkog prikaza podataka. Dizajn radnog lista: Formatiranje numeričkih vrednosti, Priprema i kreiranje stilova za ćelije, Uslovno formatiranje, Podešavanje stranica i maegina, Dodavanje zaglavlja i podnožja stranice, Prelom stranice, Podešavanje i definisanje oblasti štampanja.
 11. Priprema za praktični rad.
 12. Odbrana praktičnog rada.
 13. MS PowerPoint: Kreiranje prezentacije u PowerPoint-u, Distribucija prezentacije pomoću PowerPoint-a.
 14. Simulacija izrade seminarskog rada sa tekstualnim, grafičkim i tabelarnim podacima, povezivanje sa tabelama i grafikonima iz Excell-a (prelom teksta i priprema za štampu).
 15. Izrada PowerPoint prezentacije na osnovu prethono prelomljenog teksta.

Kukrika, M: Primena računara u geografiji, Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu, 1999.

Kukrika, M: Geografski informacioni sistemi, Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu, 2000.

M. Kukrika: Kako biti konkurentan na globalnom tržištu – Menadžment intelektualnim kapitalom, Fine GRAF, Beograd, 2003.

M. Kukrika: Mala enciklopedija informacione tehnologije, Beograd, 2004.

M. Kukrika: Navika uspeha, Beograd, 2008.