Razvoj geoprostornih baza podataka (MGIS1O2)

  • Vrsta i nivo studija: Master akademske studije
  • Status predmeta: Obavezni
  • Broj ESPB: 7
  • Semestar: I
  • Broj časova: 3+0

Upoznati studente sa osnovnim i primenjenim znanjima iz oblasti razvoja geoprostornih baza podataka i mogućnostima njihove praktične primene.

Nakon položenog ispita, studenti će biti osposobljeni da jasno definišu osnovne karakteristike geoprostornih baza podataka. Posedovaće osnovna i praktična znanja i veštine u oblasti razvoja i korišćenja geoprostornih baza podataka.

Teorijska nastava

Uvod u baze podataka. Sistemi za upravljanje bazama podataka. Konvencionalne baze podataka. Konvencionalni SQL upiti. Geoprostorni podaci. Geoprostorne baze podataka. Projektovanje geoprostornih baza podataka. Implementacija i razvoj geoprostornih baza podataka. Arhitektura geoprostornih baza podataka. Geoprostorne baze podataka i WEB tehnologija. Geoprostorna topologija. Geoprostorne relacije (DE-9IM matrica). Geoprostorni SQL upiti. Primena geoprostornih baza podataka. Završni ispit.

Praktična nastava

Kreiranje konvencioalnih baza podataka. Konvencionalni SQL upiti. Osnovne funkcije GIS softvera. Odbrana vežbe. Geoprostorni podaci. Izvori i metode prikupljanja geoprostornih podataka. Pretraživanje i analiza geoprostornih podataka. Odbrana vežbe. Kreiranje geoprostorne baze podataka. Geoprostorni upiti. Odbrana vežbe. Kreiranje topologije. Pronalaženje i otklanjanje topoloških grešaka. Odbrana vežbe. Odbrana seminarskog rada.

Kukrika M. (2000): Geografski informacioni sistem, Univerzitet u Beogradu, Geografski fakultet, Beograd
Shekhar S., Chawla S. (2003): Spatial Databases: A Tour, Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ, USA
Galić Z. (2006): Geoprostorne baze podataka, Golden marketing, Tehnička knjiga, Zagreb
Peter A. Burrough, Rachael A. McDonnell (2006): Principi geografskih informacionih sistema, Građevinska knjiga, Beograd
Beng Chin Ooi (1990): Efficient Query Processing in Geographic Information Systems, Springer-Verlag New York, Inc. New York, NY, USA
Lazarević B., Marjanović Z., Aničić N., Babarogić S. (2003): Baze podataka, Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka, Beograd
Chang K. (2012): Introduction to Geographical Information Systems, The McGrow Hill, New York.
Bossomaier T. R. J., Hope B. A. (2016): Online GIS and spatial metadata. CRC Press, Taylor & Francis Group, Boca Raton.
Longley P. A., Goodchild M. F., Maguire D. J., Rhind D. W. (2015): Geographic Information Science and Systems, 4th Edition, Wiley.
Roberts S. A. & Robertson C. (2016): Geographic Information Systems and Science – A Concise Handbook of Spatial Data Handling, Representation, and Computation. Oxford University Press, Canada.