Regionalna fizička geografija

  • Vrsta i nivo studija: Master akademske studije
  • Nastavnik: dr Predrag Đurović
  • Status predmeta: Izborni
  • Broj ESPB: 7
  • Semestar: II
  • Broj časova: 3+0

Da ukaže na osnovne principe, metode i postupke rejoniranja i kartiranja sa aspekta fizičko-geografskih disciplina

Osposobljavanje studenata da samostalno vrše rejoniranje i rade opšte i tematske fizičko-geografske karte.

Uvod – predmet, ciljevi i zadaci fizičko-geografskog rejoniranja i kartiranja. Geomorfološko rejoniranje  –  principi i metodi rejoniranja. Postupak rejoniranja. Klimatsko rejoniranje - principi i metodi rejoniranja. Postupak rejoniranja. Hidrološko rejoniranje –  principi i metodi rejoniranja. Postupak rejoniranja. Visinsko zoniranje voda. Biogeografsko i zoogeografsko rejoniranje –  principi i metodi rejoniranja. Postupak rejoniranja. Geomorfološko kartiranje – metode kartiranja. Vrste geomorfoloških karata. Prikaz podataka. Faze kartiranja. Izrada tumača karata. Hidrološko kartiranje – metode kartiranja. Vrste hidroloških karata. Prikaz podataka. Faze kartiranja. Izrada tumača karte.

Rakićević T. (1971): Fizičko-geografsko rejoniranje. Opšta fizička geografija, Zavod za izdavanje udžbenika, Beograd

Gavrilović D. (1978): Regionalna geomorfologija, Beograd

Gavrilović Lj. (1988): Hidrologija u prostornom planiranju. Odsek za geografiju i prostorno planiranje PMF, Beograd

Đurović P., i dr.(2005): Geomorfološki praktikum, Beograd