Регионална физичка географија

  • Врста и ниво студија: Мастер академске студије
  • Наставник: др Предраг Ђуровић
  • Статус предмета: Изборни
  • Број ЕСПБ: 7
  • Семестар: II
  • Број часова: 3+0

Да укаже на основне принципе, методе и поступке рејонирања и картирања са аспекта физичко-географских дисциплина

Оспособљавање студената да самостално врше рејонирање и раде опште и тематске физичко-географске карте.

Увод – предмет, циљеви и задаци физичко-географског рејонирања и картирања. Геоморфолошко рејонирање  –  принципи и методи рејонирања. Поступак рејонирања. Климатско рејонирање - принципи и методи рејонирања. Поступак рејонирања. Хидролошко рејонирање –  принципи и методи рејонирања. Поступак рејонирања. Висинско зонирање вода. Биогеографско и зоогеографско рејонирање –  принципи и методи рејонирања. Поступак рејонирања. Геоморфолошко картирање – методе картирања. Врсте геоморфолошких карата. Приказ података. Фазе картирања. Израда тумача карата. Хидролошко картирање – методе картирања. Врсте хидролошких карата. Приказ података. Фазе картирања. Израда тумача карте.

Ракићевић Т. (1971): Физичко-географско рејонирање. Општа физичка географија, Завод за издавање уџбеника, Београд

Гавриловић Д. (1978): Регионална геоморфологија, Београд

Гавриловић Љ. (1988): Хидрологија у просторном планирању. Одсек за географију и просторно планирање ПМФ, Београд

Ђуровић П., и др.(2005): Геоморфолошки практикум, Београд