Regionalna geografija Amerike

Upoznati studente sa osnovnim regionalno-geografskim karakteristikama Severne i Južne Amerike i osnovnim principima regionalizacije, analizirati uslovljenost fizičko-geografskih i društveno-ekonomskih faktora razvoja pojedinih regija, razviti sposobnost kod studenata u odabiru problemskih tema iz regionalne geografije Amerike.

Osposobiti studente za primenu stečenih regionalnogeografskih znanja u nastavnom radu.

Predavanja:

 1. Geografski položaj, granice i veličina Severne i Južne Amerike,
 2. Geološka prošlost i velike morfološke celine
 3. Glavna klimatska obeležja i tipovi klimata
 4. Vodni resursi i njihov značaj
 5. Zemljišta, korišćenje i degradacija
 6. Biogeografska obeležja, zaštita prirode, režimi i nivoi zaštite
 7. Prirodni resursi u funkciji regionalnog razvoja
 8. Geografsko-istorijski razvoj i formiranje političke karte Severne i Južne Amerike
 9. Savremene demografske karakteristike
 10. Urbanizacija i veliki gradovi
 11. Privreda Severne Amerike, struktura, stanje i perspektive
 12. Privreda Južne Amerike, struktura, stanje i perspektive
 13. Principi i koncepti geografske regionalizacije
 14. Geografske regije Severne Amerike
 15. Geografske regije Južne Amerike

Vežbe:

 1. Analiza regionalno-geografskih odlika Severne i Južne Amerike
 2. Korelacija fizičko-geografskih obeležja, istorijskog razvoja i savremenih socio-ekonomskih procesa;
 3. Regionalizacija Severne i Južne Amerike
 4. Metodologija izrade seminarskih radova
 5. Analiza literature za seminarske radove
 6. Seminar, praktični rad i kolokvijum

Vujadinović, S., Šabić, D. (2011) Regionalna geografija Južne Amerike, Srpsko geografsko društvo, Beograd

Natek, K., Natek, M. (2005) Države sveta, Mladinska knjiga, Beograd

Petrović, R., Ilić, J. (1979) Regionalna ekonomska geografija Amerike, Naučna knjiga, Beograd.

Todić, D. (2009) Sjeverna Amerika - regionalna geografija, Banja Luka

McKnight, T. (2003) Regional Geography of the United States and Canada, Prentice Hall, 2003