Regionalna geografija sveta I

Upoznati studente sa regionalno-geografskim obeležjima Evroazije i Severne Amerike s posebnim osvrtom na turizam i njegov značaj,  definisati uslovljenost fizičko-geografskih i socio-ekonomskih faktora  na razvoj turizma u pojedinim regijama, razviti sposobnost kod studenata u odabiru problemskih tema iz regionalne geografije Evroazije i Severne Amerike vezanih za turizam.

Osposobljavanje studenata za primenu stečenih regionalno-geografskih znanja u turističkoj delatnosti.

Predavanja:

 • Uvod u regionalnu geografiju: predmet i zadatak proučavanja regionalne geografije; regionalna geografija i regionalni razvoj turizma; tipologija regiona; nastanak i razvoj regionalne geografije (počeci regionalnih istraživanja, naučna regionalna geografija i teorijska geografija); nova regionalna geografija (prostorni elementi i sistemi, faze i metode regionalnog razvoja)
 • Geografski položaj, granice i veličina Evroazije i Severne Amerike
 • Velike morfološke celine
 • Glavna klimatska obeležja, tipovi klimata, povezanost klime i turističkih kretanja
 • Vode i njihov turistički značaj
 • Biogeografska obeležja, zaštita prirode i nacionalni parkovi
 • Prirodni resursi u funkciji razvoja turizma
 • Geografsko-istorijski razvoj i stare civilizacije kao faktor razvoja turizma
 • Savremene demografske karakteristike i multikulturalnost
 • Urbanizacija i veliki gradovi kao turistički centri
 • Osnovne odlike privrede kontinenata, sa akcentom na mesto i ulogu turizma
 • Principi i koncepti geografske i turističke regionalizacije
 • Turističke regije Evrope
 • Turističke regije Azije
 • Turističke regije Severne Amerike

Vežbe:

 • Metodologija izrade seminarskih radova
 • Analiza literature za seminarske radove
 • Analiza regionalno-geografskih odlika Evroazije i Severne Amerike, s posebnim osvrtom na turizam
 • Uslovljenost turizma fizičko-geografskim i  društveno-ekonomskim elementima prostora
 • Geografska i turistička regionalizacija Evroazije i Severne Amerike s posebnim osvrtom na regije u kojima je turizam važan faktor razvoja

Prezentacije i odbrane seminarskih radova, izrada praktičnih radova i kolokvijum

Ristić Kosovka, Regionalna geografija I, Naučna knjiga, Beograd, 1993.
Šabić Dejan, Pavlović Mila, Globalni i regionalni razvoj Evropske unije, Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, 2008.
Davidović Rade, Regionalna geografija Evrope, Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu, Novi Sad, 2004.
Milojević Borivoje, Opšta regionalna geografija, Naučna knjiga, Beograd, 1956.
Natek Karel, Natek Marjeta, Države sveta, Mladinska knjiga, Beograd, 2005.
Vasović Milorad, Regionalna geografija – karakterističke regije na Zemlji, BIGZ, Beograd, 1971.
Ilić J. Petrović R. Regionalna geografija sveta, ...