Regionalna geografija sveta II

Upoznavanje regionalno-geografskih obeležja Južne Amerike, Afrike, Australije i Okeanije, izvršiti regionalizaciju kontinenata, definisati uslovljenost fizičko-geografskih i socio-ekonomskih faktora razvoja pojedinih regija, razviti sposobnost kod studenata u odabiru problemskih tema iz regionalne geografije Južne Amerike, Afrike, Australije i Okeanije.

Primena stečenih znanja iz predmeta Regionalna geografija sveta II u nastavi geografije.

Predavanja:
1) Uvod u regionalnu geografiju Južne Amerike, Afrike, Australije i Okeanije: Predmet, metod i zadaci proučavanja; Principi i koncepti geografske regionalizacije kontinenata; Dosadašnja geografska proučavanja kontinenata; 2) Geografski položaj, granice i veličina Južne Amerike, Afrike, Australije i Okeanije: Razuđenost i tipovi obala i ostrva; 3) Geološka prošlost, građa i tektonski odnosi: Paleozoik – era starijih orogeneza; Mezozoik – razvoj biljnog i životinjskog sveta; Kenozoik – pleistocen i pojava čoveka; 4) Velike morfološke celine: Nizije i dolinske oblasti; Planinske oblasti; Stepske oblasti; Pustinjske oblasti; 5) Klimatska obeležja: Opšta cirkulacija atmosfere; Uticaj okeana i mora na klimu; Tipovi klime (Klima dolinskih oblasti; Klima planinskih oblasti; Klima pustinjskih oblasti); 6) Hidrografske obeležja: Uticaj klime na geografski razmeštaj stanovništva; Velike reke i njihov značaj; Jezera; Vode aridnih oblasti; 7) Pedološki tipovi: Zaštita zemljišta; 8) Biogeografska obeležja: Važnije promene u razvoju živog sveta; Biljni svet (Biljni svet dolinskih oblasti tropskih i suptropskih širina; Biljni svet dolinskih oblasti umerenih širina; Aridne oblasti); Životinjski svet; 9) Zaštita prirode, režimi i nivoi zaštite; 10) Geografsko-istorijske prilike: Stare civilizacije; Period velikih geografskih otkrića i doseljavanje Evropljana; 11) Demografske pojave i procesi: Promene broja stanovnika; Promene struktura stanovništva; 12) Privreda: Opšte odlike; Primarni sektor; Sekundarni sektor; Tercijarni sektor; Kvartarni sektor; 13) Kulturne regije Južne Amerike, Afrike, Australije i Okeanije; 14) Regionalizacija kontinenta: Države Južne Amerike, Afrike, Australije i Okeanije; Globalizacija, budućnost, politika (međunarodni odnosi u XXI veku).
Vežbe:
Regionalizacija Južne Amerike, Afrike, Australije i Okeanije; 2) Analiza dosadašnjih regionalno-geografskih proučavanja Južne Amerike, Afrike, Australije i Okeanije; 3) Analiza horizontalne i vertikalne raščlanjenosti reljefa Južne Amerike, Afrike, Australije i Okeanije, i uticaj na socio-ekonomske procese; 4) Korelacije fizičko-geografskih obeležja, istorijskog razvoja i savremenih socio-ekonomskih procesa.
Napisan i odbranjen seminarski rad i položen kolokvijum predstavljaju uslove za izlazak na ispit.

Natek Karel, Natek Marjeta, Države sveta, Mladinska knjiga, Beograd, 2005.
Deniker Jan, Rase i narodi na Zemlji, CID, Podgorica, 2002.
Petrović R. Ekonomska regionalna geografija sveta, Amerika i Atlantik, Knjiga 2, Univerzitet u Beogradu, Beograd, 1960.
McKnight, T. L. Regional Geography of the United States and Canada., Prentice Hall, 2003.
Polme Denis, Afričke civilizacije, Centar za izučavanje tradicije, Beograd, 2006.
Speake Graham, Cultural Atlas of Africa, Checkmark Books, Oxford, 1981.
McKnight, T. L, The Geography of Australia, New Zealand and the Pacific Islands. Prentice Hall, 1995.
Crkvenčić Ivan, Afrika – regionalna geografija, Sveučilište u Zagrebu, Školska knjiga, Zagreb, 1990.

Literatura:
1. Vujadinović, S., Šabić, D. (2011): Regionalna geografija Južne Amerike, Srpsko geografsko društvo, Beograd.
2. Vujadinović, S. Šabić, D. (2016) Regionalna geografija Afrike, Univerzitet u Beogradu, Geografski fakultet, Beograd.
3. Šabić, D., Vujadinović, S. (2011) Regionalna geografija Australije, Srpsko geografsko društvo, Beograd

Ispitna pitanja:

 1. Geografski položaj i veličina Južne Amerike (7–10)
 2. Prekambrija i paleozoik (16–22)
 3. Mezozoik i kenozoik (22–28)
 4. Gromadne planine  i visoravni (32–36)
 5. Andi (36–43)
 6. Nizije (43–46)
 7. Tipovi klime; klima Anda (56–69)
 8. Reke i jezera (72–83)
 9. Tipovi vegetacije (87–98)
 10. Demografski razvoj i prostorni razmeštaj stanovništva (116–121)
 11. Rasna i etnička obeležja (121–128)
 12. Privredne delatnosti – poljoprivreda, rudarstvo i energetika (139–144)
 13. Nizija Orinoko – Ljanosi (155–170)
 14. Amazonija (181–195)
 15. Brazilska visoravan (195–208)
 16. Jugoistok i Jug (209–214; 219–221)
 17. Gran  Čako (231–241)
 18. Pampa (241–255)
 19.  Patagonija (265–277)
 20. Severni Andi (286–303)
 21. Centralni Andi (303–319)
 22. Čileansko-argentinski Andi (319–327)
 23. Tihookeanski pustinjski pojas (334–350)
 24. Geografski položaj, granice i veličina Afrike (10–13)
 25. Prekambrija i paleozoik (13–16)
 26. Mezozoik i kenozoik (17–20)
 27. Osnovne geomorfološke odlike (20–22)
 28. Tipovi klime (33–42)
 29. Reke (46–55)
 30. Jezera (55–60)
 31. Vegetacijska raznovrsnost (68–73)
 32. Broj stanovnika, prirodno kretanje i migracije (101–109)
 33. Antropološke osobine stanovništva (109–112)
 34. Etnolingvistička struktura stanovništva (112–116)
 35. Privreda – poljoprivreda, rudarstvo i energetika (136–148)
 36. Severna Afrika  (166–202)
 37. Zapadna Afrika (203–231)
 38. Centralna Afrika (232–250)
 39. Istočna Afrika – Rog Afrike (253–266)
 40. Istočna Afrika – Regija velikih jezera (267–283)
 41. Južna Afrika (284–312)
 42. Južna Afrika – Madagaskar (313–323)
 43. Matematičkogeografska i fizičkogeografska komponenta geografskog položaja Australije  (13–16)
 44. Površina teritorije, državno uređenje i administrativna podela (21; 25–28)
 45. Australija u prekambriji i paleozoiku (30–36)
 46. Australija u mezozoiku i kenozoiku (36–41)
 47. Hipsometrija reljefa i razuđenost obale (41–46)
 48. Zapadnoaustralijska visoravan (46–52)
 49. Srednjeaustralijska nizija i Velike razvodne planine (52–56)
 50. Pustinje Australije (56–64)
 51. Klimatske prilike i tipovi klimata (64–76)
 52. Reke Australije (77–86)
 53. Jezera Australije i problemi vodosnabdevanja (86–93)
 54. Flora i tipovi vegetacije (97–103)
 55. Naseljavanje kontinenta i starosedeoci Australije (125–130)
 56. Prve plovidbe evropskih istraživača i  britanska istraživanja (132–138)
 57. Stanovništvo (146–160)
 58. Poljoprivreda (169–177)
 59. Rudarstvo, energetika i industrija (177–184)
 60. Saobraćaj, trgovina i turizam (184–188)
 61. Novi Južni Vels i Teritorija glavnog grada (198–208)
 62. Viktorija (208–210)
 63. Kvinslend (211–214)
 64. Južna Australija (215–217)
 65. Zapadna Australija (217–220)
 66. Severna Teritorija (221–223)
 67. Tasmanija (224–226)