Regionalna geografija sveta II

Upoznati studente sa regionalno-geografskim obeležjima kontinenata s posebnim osvrtom na turizam i njegov značaj,  definisati uslovljenost fizičko-geografskih i socio-ekonomskih faktora  na razvoj turizma u pojedinim regijama, razviti sposobnost kod studenata u odabiru problemskih tema iz regionalne geografije sveta i turizma.

Primena stečenih znanja iz predmeta Regionalna geografija sveta II u turističkoj delatnosti.

Predavanja:

 1. Geografski položaj, granice i veličina kontinenata
 2. Velike morfološke celine
 3. Glavna klimatska obeležja, tipovi klimata, povezanost klime i turističkih kretanja
 4. Vode i njihov turistički značaj
 5. Biogeografska obeležja
 6. Zaštita prirode, nacionalni parkovi
 7. Prirodni resursi u funkciji razvoja
 8. Geografsko-istorijski razvoj, stare civilizacije
 9. Savremene demografske karakteristike, multikulturalnost
 10. Urbanizacija i veliki gradovi kao turistički centri
 11. Osnovne odlike privrede, mesto i uloga turizma
 12. Principi i koncepti geografske i turističke regionalizacije
 13. Turističke regije Južne Amerike
 14. Turističke regije Afrike
 15. Turističke regije Australije

Vežbe:

 1. Analiza regionalno-geografskih odlika Južne Amerike, Afrike, Australije i Okeanije, s posebnim osvrtom na turizam
 2. Uslovljenost turizma fizičko-geografskim i društveno-ekonomskim elementima prostora
 3. Geografska i turistička regionalizacija Južne Amerike, Afrike, Australije i Okeanije s posebnim osvrtom na regije u kojima je turizam važan faktor razvoja
 4. Metodologija izrade seminarskih radova
 5. Analiza literature za seminarske radove
 6. Seminar, praktični rad i kolokvijum

Vujadinović S. i Šabić D. (2011) Regionalna geografija Južne Amerike, Srpsko geografsko društvo, Beograd
Šabić D. i Vujadinović S. (2011) Regionalna geografija Australije, Srpsko geografsko društvo, Beograd
Vujadinović S. Regionalna geografija Afrike, skripta, Geografski fakultet u Beogradu, Beograd, 2010.
Jovičić, D., Ivanović, V. (2004): Turističke regije, Turistička štampa Beograd, 2004