Regionalni procesi i prostorno planiranje

 • Vrsta i nivo studija: Master akademske studije
 • Nastavnik: dr Dragutin Tošić
 • Status predmeta: Izborni
 • Broj ESPB: 7
 • Semestar: II
 • Broj časova: 3+0

Predmet je teoretsko-metodološkog karaktera i ima za cilj da sintetizuje znanja iz oblasti regionalnog razvoja, regionalnog planiranja i regionalnog upravljanja i ukaže na njihovu primenu u prostornom planiranju.

Ishod predmeta je osposobljavanje studenta, budućeg diplomiranog prostornog planera – master, da primeni teorijsko-metodološke postavke i rezultate izučavanja regionalnih procesa u rešavanju konkretnih problema u planiranju regionalnih celina koje imaju različite teritorijalne obuhvate i društvene veličine.

Sadržaj predmeta:

 1. Metode istraživanja i determinisanja regionalnorazvojnih procesa – opšte (analitičke, sintezne, kvantitativne, kvalitativne...) i posebne (regionalna analiza i regionalna sinteza).
 2. Faktori razvoja regionalnih procesa (regionalnog okupljanja i regionalne diferencijacije geoprostora): prirodnogeografski i envaironmentalni; društvenogeografski; prostorno-ekonomski, politički, pravni i administrativni. Prostorno-planerska dimenzija u sagledavanju njihovih uloga i značaja.
 3. Uloga regionalnih procesa u ostvarivanje i definisanje ravnomernog regionalnog razvoja geoprostora lokalnih, subregionalnih, regionalnih i supraregionalnih sistema.
 4. Koncepcije i instrumenti za definisanje i sprovođenje politika ravnomernog regionalnog razvoja.
 5. Regionalni procesi i planske regije
 6. Planska regija – strukturna prostorna kategorija.
 7. Planska regija – kvalitativna prostorna kategorija.
 8. Planska regija – dinamična prostorna kategorija.
 9. Značaj regionalnih procesa za planiranje i prostorno organizovanje homogenih i funkcionalnih regionalnih sistema.
 10. Uloga regionalnih procesa u integrisanju gradskih naselja sa svojim regionalnim okruženjima.
 11. Regionalni procesi i njihovo tretiranje u prostornim planovima lokalnih sredina, regionalnih sistema i nacionalnog prostora.
 12. Istraživanje regionalnih procesa u funkciji izrade prostornih planova teritorija namenjenih specifičnim ili posebnim namenama.
 1. Tošić, D. (2012): Principi regionalizacije. Geografski fakultet Beograd
 2. Vujošević, M., Zeković, S., Maričić, T. (2012): Novi evropski regionalizam i regionalno upravljanje u Srbiji. Posebna izdanja, br. 69. IAUS
 3. Ocić, Č. (2005): Uvod u regioekonomiku. Znamen, Beograd.
 4. Marinović-Uzelac, A.(2001): Prostorno planiranje. DOM – Svijet, Zagreb. (Poglavlje o regionalizaciji).