Регионални развој и туризам

 • Врста и ниво студија: Мастер академске студије
 • Наставник: др Снежана Вујадиновић
 • Статус предмета: Изборни
 • Број ЕСПБ: 7
 • Семестар: I
 • Број часова: 3+0

Циљ предмета је да укаже на улогу туризма у економском и просторном развоју, и на значај туризма  у одрживом развоју регионалних целина и система различитих територијалних и друштвених величина.

Стицање знања о инструментима и техникама интегрисања туризма у општи концепт развоја ширих регионалних целина, будући да туризам  представља битан фактор просторне и функционалне интеграције; Изградња компетенција за утврђивање регионалних приоритета туристичког развоја у Србији; Овладавање способностима за усклађивање развоја туризма са другим делатностима; боље разумевање утицаја туризма на регионалне економије.

Теоријска настава

 1. Туризам као фактор регионалног развоја;
 2. Концепције и модели регионалног развоја;
 3. Туризам у концепцијама регионалног развоја
 4. Развој и тржишна комерцијализација главних туристичких производа
 5. Карактеристике туристичке делатности
 6.  Друштвени и економски значај туризма;
 7. Допринос туризма генерисању бруто домаћег и бруто националног производа и спољно-трговинском билансу
 8. Утицај туризма на запосленост и измену приредне структуре
 9. Учешће туризма у БДП и запослености различитих региона,
 10. Туризам и одрживи развој.
 11. Туризам и балансиран регионални развој
 12. Туризам  – фактор регионалне диференцијације и (или) хомогенизације геопростора.
 13. Инвестициона политика у туризму
 14. Планирање туристичког развоја на регионалном и националном нивоу
 15. Просторно планирање туризма

Студијски истраживачки рад

 1. Ко­ри­шће­ње ре­ле­вант­них економских ин­ди­ка­то­ра ра­ди утвр­ђи­ва­ња зна­чаја ту­ри­зма у раз­во­ју и функ­ци­о­нал­ној ор­га­ни­за­ци­ји ре­ги­о­нал­них це­ли­на раз­ли­чи­тих ве­ли­чи­на
 2. Туристички региони - инструменти просторног развоја
 3. Улога туристичких региона у структури привредног развоја
 4. Улога туризма у развоју економско неразвијених региона.

Преглед основне и допунске литературе из домена регионалног развоја и туризма.

Унковић, С. (2002): Економика туризма, Савремена администрација, Београд, 2002.

Јовичић, Д., Ивановић, В. (2004): Туристичке регије, Туристичка штампа Београд, 2004.

Шећибовић Р., Максин - Мићић М., Комленић Ђ., Ђоковић Е. (2005): Увод у географију туризма са основама просторног планирања, Економски факултет у Београду, Београд

Стратегија регионалног развоја Републике Србије за период од 2007. до 2012. године

Стратегија развоја туризма Републике Србије, Економски факултет Универзитета у Београду, Horwath Consulting Zagreb