Regionalni razvoj i turizam

 • Vrsta i nivo studija: Master akademske studije
 • Nastavnik: dr Snežana Vujadinović
 • Status predmeta: Izborni
 • Broj ESPB: 7
 • Semestar: I
 • Broj časova: 3+0

Cilj predmeta je da ukaže na ulogu turizma u ekonomskom i prostornom razvoju, i na značaj turizma  u održivom razvoju regionalnih celina i sistema različitih teritorijalnih i društvenih veličina.

Sticanje znanja o instrumentima i tehnikama integrisanja turizma u opšti koncept razvoja širih regionalnih celina, budući da turizam  predstavlja bitan faktor prostorne i funkcionalne integracije; Izgradnja kompetencija za utvrđivanje regionalnih prioriteta turističkog razvoja u Srbiji; Ovladavanje sposobnostima za usklađivanje razvoja turizma sa drugim delatnostima; bolje razumevanje uticaja turizma na regionalne ekonomije.

Teorijska nastava

 1. Turizam kao faktor regionalnog razvoja;
 2. Koncepcije i modeli regionalnog razvoja;
 3. Turizam u koncepcijama regionalnog razvoja
 4. Razvoj i tržišna komercijalizacija glavnih turističkih proizvoda
 5. Karakteristike turističke delatnosti
 6.  Društveni i ekonomski značaj turizma;
 7. Doprinos turizma generisanju bruto domaćeg i bruto nacionalnog proizvoda i spoljno-trgovinskom bilansu
 8. Uticaj turizma na zaposlenost i izmenu priredne strukture
 9. Učešće turizma u BDP i zaposlenosti različitih regiona,
 10. Turizam i održivi razvoj.
 11. Turizam i balansiran regionalni razvoj
 12. Turizam  – faktor regionalne diferencijacije i (ili) homogenizacije geoprostora.
 13. Investiciona politika u turizmu
 14. Planiranje turističkog razvoja na regionalnom i nacionalnom nivou
 15. Prostorno planiranje turizma

Studijski istraživački rad

 1. Ko­ri­šće­nje re­le­vant­nih ekonomskih in­di­ka­to­ra ra­di utvr­đi­va­nja zna­čaja tu­ri­zma u raz­vo­ju i funk­ci­o­nal­noj or­ga­ni­za­ci­ji re­gi­o­nal­nih ce­li­na raz­li­či­tih ve­li­či­na
 2. Turistički regioni - instrumenti prostornog razvoja
 3. Uloga turističkih regiona u strukturi privrednog razvoja
 4. Uloga turizma u razvoju ekonomsko nerazvijenih regiona.

Pregled osnovne i dopunske literature iz domena regionalnog razvoja i turizma.

Unković, S. (2002): Ekonomika turizma, Savremena administracija, Beograd, 2002.

Jovičić, D., Ivanović, V. (2004): Turističke regije, Turistička štampa Beograd, 2004.

Šećibović R., Maksin - Mićić M., Komlenić Đ., Đoković E. (2005): Uvod u geografiju turizma sa osnovama prostornog planiranja, Ekonomski fakultet u Beogradu, Beograd

Strategija regionalnog razvoja Republike Srbije za period od 2007. do 2012. godine

Strategija razvoja turizma Republike Srbije, Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu, Horwath Consulting Zagreb