Регионално планирање

Упознавање студената са теоријом регионалног планирања у свету и код нас, са  принципима регионалног развоја у стратешким и планским документима, као и са применом метода у пракси планирања на регионалном нивоу.

Појам, принципи, методологија, доктрине и пракса регионалног планирања.

Појам, настанак и развој регионалног планирања. Појам и типови региона. Основна теоријска и практична сазнања из домена регионалног планирања – доктрине регионалног планирања, методе регионалног планирања. Појам регионалног развоја; стратегија планирања уравнотеженог регионалног развоја у Србији. Унутаррегионална и међурегионална сарадња и развој. Развој регионалног планирања у Србији. Садржај регионалних планова и процес израде и спровођења регионалних просторних планова.

Предавања:

 • Појам, настајање и развој регионалног планирања у свету;
 • Појам региона, типови региона - концепт хомогеног, функционалног и планског региона, индикатори и критеријуми регионализације;
 • Појам регионалног развоја;
 • Основи теорије регионалног развоја: неравномерност развоја у простору, регионалне доктрине, регионална анализа, регионални диспаритети, стратегија регионалног развоја, регионални циљеви и приоритети развоја, сценарији регионалног развоја;
 • Неравномерност регионалног развоја: узроци и последице неравномерности, развојни процеси, међурегионални и унутаррегионални односи;
 • Теоријски концепти неравномерног регионалног развоја - економске теорије регионалног развоја;
 • Теорије поларизације - теорија кумулативне каузалности, стратегија неуравнотеженог регионалног раста, теорија полова развоја, разлика центра и периферије,...
 • Глобализација, и савремене теорије регионалног развоја;
 • Историја и искуства регионалног развоја Србије: историјска периодизација, регионалне институције, фондови и системи интервенција, криза регионалне политике, транзиција и регионална политика,  регионализација Србије.
 • Градски регион у Србији – дефинисање метрополитенских и функционалних урбаних подручја;
 • Регионална надлежност, надлежност Града Београда и аутономних покрајина у процесу регионалног планирања;
 • Стратегија регионалног развоја, регионални  планови, програми и пројекти;
 • Процес израде регионалних планова у Србији, спровођење планова.

Вежбе:

Оцена урађених регионалних просторних планова у Србији;  Радионице (презентовање семинарских радова, дискусија).

Ђорђевић Ј, Тошић Б. (2013) – Регионално планирање и развој. Департман за географију, туризам и хотелијерство, ПМФ, Универзитет у Новом Саду  (у штампи).
Вреск М. (1990): Град у регионалном и урбаном планирању. Школска књига, Загреб.
Вреск М. (1990): Основе урбане географије. Школска књига, Загреб.
Вреск М. (2002): Град и урбанизација. Школска књига, Загреб.
Вришер И. (1978): Регионално планирање. Младинска књига, Загреб.
Вељковић А., Јовановић Б. Р., Тошић Б. (1995): Градови Србије - центри развоја у мрежи насеља; САНУ и Географски институт "Јован Цвијић", Београд.
Carter, H. (1995): The Study of Urban Geography, Arnold, London.
Glasson J. (1980): An Introduction to Regional Planning – Concepts, Theory and Practice; Principal Lecturer, Department of Town Planning. Oxford Polytechnic.
Крешић И. (1981): Просторна економија – основе теорије локације, размештаја и организације у простору. Информатор. Загреб.
Оцић Ч. (2003): Увод у региономику, Знамен, Београд.
Тошић Б (1996): Насеља Подрињско-колубарског региона. Задужбина Андрејевић, књ. бр. 8, Београд.
Шимуновић И. (1996): Град у регији или регионални град. Библиотека «Погледи» Сплит.
Група аутора (2003): Регионализација Србије. ЦЛДС, Београд.
(Дерић Б. (2000): Регионално планирање. Скрипте у рукопису)
(Тошић Б. (2007): Регионално планирање. Скрипте у рукопису)
Закон о планирању и уређењу простора (2009).
Просторни План Републике Србије (2010-2014-2021); Београд,
Просторни план Републике Србије (1996): Београд.
Усвојени РПП на територији Републике Србије