Reproduktivno zdravlje

Osnovni cilj predmeta je sticanje znanja vezanih za fenomen reproduktivno zdravlje/ planiranje porodice. U tom smislu tokom predavanja i vežbi se obrađuju različiti relevantni elementi od konceptualnih određenja, prava i odgovornosti, preko determinističke osnove i izdvajanja glavnih problema, do akcija koje se sprovode, odnosno treba da se sprovode da bi pokazatelji reproduktivnog zdravlja/planiranja porodice bili bolji. I pored nužnosti multidisciplinarnog pristupa, najveća pažnja se poklanja demografskom i zdravstvenom aspektu izučavanja fenomena reproduktivno zdravlje/planiranje porodice.

Sticanje znanja o problemima reproduktivnog zdravlja stanovništva Srbije, kao i upoznavanje sa demografskim i medicinskim faktorima okvira fertiliteta u Srbiji.

Teorijska nastava
Određenje fenomena reproduktivno zdravlje/planiranje porodice.
Reproduktivna prava i odgovornosti.
Deterministička osnova reproduktivnog zdravlja.
Abortusno pitanje.
Kontracepcija.
Bolesti koje se prenose seksualnim putem.
Adolescentna trudnoća.
Zdravlje i planiranje porodice.
Osnovni problemi reproduktivnog zdravlja/planiranja porodice u Srbiji i akcije koje se preduzimaju.
Kontrola rađanja i fertilitet stanovništva.
Reproduktivno zdravlje/planiranje porodice u dokumentima svetskih konferencija o stanovništvu.

Mirjana Rašević, Ka razumevanju abortusa u Srbiji, Institut društvenih nauka, Beograd, 1993./Mirjana Rašević (urednik), Žena i rađanje na Kosovu i Metohiji, Institut društvenih nauka, Beograd, 1998./Mirjana Rašević, Planiranje porodice kao stil života, Institut društvenih nauka, Beograd, 1999./Katarina Sedlecki, Ponašanje i stavovi adolescenata relevantni za reproduktivno zdravlje, Stanovništvo, broj 1-4, 2001./Ilsa Lottes, Osmo Kontula, New Views on Sehual Health, The Family Federation, Väestöliitto, 2000./Carla Makhlouf (editor) Cultural Perspectives on Reproductive Health, Oxford, 2001. /Mirjana Rašević, Katarina Sedlecki, Voljna sterilizacija – potrebe, barijere, praksa, Službeni glasnik, Beograd, 2002./R. A. Hatcher, W. Rinchart, R. Blackburn, S. Geller, D. Shelton, The Essentials of Contraceptive Technology, The John Hopkins University, Baltimore, 2002. /Biljana Stanković, Psiho-socijalna slika seksualno aktivnih adolescenata, Stanovništvo, broj 1-4, 2004./Mirjana Rašević, Katarina Sedlecki, Adolescentna trudnoća, Zaštita reproduktivnog zdravlja mladih, USAID, 2006.