Репродуктивно здравље

Основни циљ предмета је стицање знања везаних за феномен репродуктивно здравље/ планирање породице. У том смислу током предавања и вежби се обрађују различити релевантни елементи од концептуалних одређења, права и одговорности, преко детерминистичке основе и издвајања главних проблема, до акција које се спроводе, односно треба да се спроводе да би показатељи репродуктивног здравља/планирања породице били бољи. И поред нужности мултидисциплинарног приступа, највећа пажња се поклања демографском и здравственом аспекту изучавања феномена репродуктивно здравље/планирање породице.

Стицање знања о проблемима репродуктивног здравља становништва Србије, као и упознавање са демографским и медицинским факторима оквира фертилитета у Србији.

Теоријска настава
Одређење феномена репродуктивно здравље/планирање породице.
Репродуктивна права и одговорности.
Детерминистичка основа репродуктивног здравља.
Абортусно питање.
Контрацепција.
Болести које се преносе сексуалним путем.
Адолесцентна трудноћа.
Здравље и планирање породице.
Основни проблеми репродуктивног здравља/планирања породице у Србији и акције које се предузимају.
Контрола рађања и фертилитет становништва.
Репродуктивно здравље/планирање породице у документима светских конференција о становништву.

Мирјана Рашевић, Ка разумевању абортуса у Србији, Институт друштвених наука, Београд, 1993./Мирјана Рашевић (уредник), Жена и рађање на Косову и Метохији, Институт друштвених наука, Београд, 1998./Мирјана Рашевић, Планирање породице као стил живота, Институт друштвених наука, Београд, 1999./Катарина Седлецки, Понашање и ставови адолесцената релевантни за репродуктивно здравље, Становништво, број 1-4, 2001./Ilsa Lottes, Osmo Kontula, New Views on Sehual Health, The Family Federation, Väestöliitto, 2000./Carla Makhlouf (editor) Cultural Perspectives on Reproductive Health, Oxford, 2001. /Мирјана Рашевић, Катарина Седлецки, Вољна стерилизација – потребе, баријере, пракса, Службени гласник, Београд, 2002./R. A. Hatcher, W. Rinchart, R. Blackburn, S. Geller, D. Shelton, The Essentials of Contraceptive Technology, The John Hopkins University, Baltimore, 2002. /Биљана Станковић, Психо-социјална слика сексуално активних адолесцената, Становништво, број 1-4, 2004./Мирјана Рашевић, Катарина Седлецки, Адолесцентна трудноћа, Заштита репродуктивног здравља младих, USAID, 2006.