Ревитализација сеоских насеља

  • Врста и ниво студија: Основне академске
  • Наставник: др Драгица Гатарић
  • Статус предмета: Изборни
  • Број ЕСПБ: 6
  • Семестар: V
  • Број часова: 2+2

Упознавање са питањима и проблемима ревитализације сеоских насеља и руралних простора. Објашњење и разумевање промена у руралном простору  (трансформација класичног села и сељаштва, стварање села са тржишно оријентисаном производњом и сл.).

Развој активног односа студената према планским друштвеним мерама, интервенцијама и акцијама на пољу оживљавања појединих сегмената сеоских насеља и територија и др.

Предавања: Различити научни аспекти ревитализације сеоских насеља и територија. Ревитализација сеоских насеља и руралних простора у различитим сферама друштвене праксе. Процес депопулације и уситњавања сеоских насеља. Расељена сеоска насеља у Србији и њихови ресурси. Ревитализација и просторно-функционална типологија сеоских насеља. Физиономски, демографски и функционални аспекти ревитализације сеоских насеља. Сеоска насеља као могући развојни центри Србије. Просторни модел мреже рурални насеља и реорганизација мреже насеља у функцији ревитализације. Рурална подручја посебних (специфичних) функција. Континуиране планске мере, интервенције и акције. Повремене планске мере, интервенције и акције. Ефекти очекиваних спонтаних (непланских) утицаја. Хијерархија планских мера, интервенција и акција: макро (националне, државне), мезо (регионалне и субрегионалне) и микро (локалне или општинске) планске мере, интервенције и акције. Концепт одрживог развоја и ревитализација сеоских насеља. Рурални план Србије – базични документ и скуп смерница за хомогени (уравнотежени) и просперитетни друштвено-економски развој. Стратегија руралног развоја РС. Примери из пракса у Европској Унији.

Вежбе: Компаративна анализа програма и планова ревитализације појединих села и група сеоских насеља и сеоских подручја у Србији и у неким државама Европске уније. Израда тематских карата размештаја депопулационих сеоских насеља, патуљастих села (20 и мање становника), спонтано расељених сеоских насеља, старачких домаћинстава (сви чланови стари 60 и више године) са земљишним поседом у својини у сеоским насељима Србије, као и одговарајућих графичких прилога и др. Елементи за израду руралног плана (научно-информативна основа и структура плана).

Група аутора: Перспективни развитак сеоских насеља Србије, ИАУС, Београд, 1969–1975.
Ми­ло­рад Б. Ри­бар, Ђор­ђе Р. Си­мо­но­вић: Уре­ђе­ње се­о­ских те­ри­то­ри­ја и на­се­ља, Ар­хи­тек­тон­ски фа­кул­тет Уни­вер­зи­те­та у Бе­о­гра­ду, Бе­о­град, 1993.
Ревитализација села, Зборник радова, Агрономски факултет у Чачку Универзитета у Крагујевцу и Моравички округ, Чачак, 1995.
Србољуб Ђ. Стаменковић: Научна полазишта проучавања актуелне руралне ситуације и сеоских насеља као могућих центара развоја Србије, Становништво, бр. 1–4, Институт друштвених наука, Центар за демографска истраживања, Београд, 1999.
Љиљана Василевска: Програм обнове села као инструмент планирања равномерног регионалног развоја, Архитектонски факултет Универзитета у Београду, 2005.
Закић З., Стојановић Ж.: Економика аграра, Економски факултет Универзитета у Београду, 2008.