Ревитализација сеоских насеља

  • Врста и ниво студија: Основне академске
  • Наставник: др Драгица Гатарић
  • Статус предмета: Изборни
  • Број ЕСПБ: 3
  • Семестар: V
  • Број часова: 2+0

Стицање класификованих и систематизованих научних знања о сеоских насељима и територијама (атару, руралном подручју и руралном региону); Објашњење и разумевање промена у сеоском простору и друштвеној стварности (трансформација класичног села и сељаштва, стварање села са тржишно оријентисаном производњом и сл.).

Развој стваралачких способности и активног односа студената према планским друштвеним мерама, интервенцијама и акцијама на пољу оживљавања појединих сегмената сеоских насеља и територија и др.

Предавања:
1) Дефиниција ревитализације сеоских насеља и територија. Теоријско-методолошке основе ревитализације сеоских насеља и територија. Различити научни аспекти ревитализације сеоских насеља и територија.
2) Ревитализација сеоских и територија у различитим подручјима друштвене праксе (рурална политика, просторно и рурално планирање и др.). Научни циљеви и друштвене потребе проучавања руралне средине;
3) Процес депопулације и расељавање сеоских насеља. Просторно-демографско пражњење и уситњавање сеоских насеља. Насилно и стихијски (спонтано) расељена сеоска насеља. Расељена сеоска насеља и територије у Србији крајем XX и почетком XXI века. Потенцијали (природни, стамбени, производни и др.) расељених сеоских насеља и територија;
4) Аспекти ревитализације сеоских насеља (физиономски, демографски и функционални). Ревитализација сеоских насеља и просторно понашање наших руралних становника;
5) Актуелна рурална ситуација и сеоска насеља као могући центри развоја Србије. Актуелна ситуација и проблеми руралног развоја Војводине. Актуелна ситуација и проблеми руралног развоја централне Србије. Актуелна ситуација и проблеми руралног развоја Косова и Метохије;
6) Ревитализација и просторно-функционална типологија сеоских насеља.
7) Просторни модел мреже рурални насеља: примарно село, еко село, етно село, мала сеоска средишта, прелазни (средњи) сеоски центри, развијени сеоски центри, приградска сеоска насеља аграрног типа, приградска сеоска насеља урбаног типа, приградска сеоска насеља мешовитог (аграрно-стамбеног) типа, приградска дивља сеоска насеља и привремена насеља руралне оријентације;
8) Ревитализација руралних насеља и територија као фундаментално развојно питање. Просторно планерска концепција развоја руралних насеља.
9) Руралне територије према степену диференцираности. Рурална подручја посебних (специфичних) функција;
10) Полазне основе ревитализације сеоских насеља и територија. Континуиране планске мере, интервенције и акције. Повремене планске мере, интервенције и акције.
11) Ефекти очекиваних спонтаних (непланских) утицаја. Хијерархија планских мера, интервенција и акција: макро (националне, државне), мезо (регионалне и субрегионалне) и микро (локалне или општинске) планске мере, интервенције и акције;
12) Рурално планирање и ревитализација сеоских насеља и територија. Концепт одрживог развоја и ревитализација сеоских насеља. Планске претпоставке синхронизације руралног и урбаног развоја;
13) Перспективе руралног развоја и рурално планирање као интегрални део просторног планирања.
14)–15) Рурални план Србије – базични документ и скуп смерница за хомогени (уравнотежени) и просперитетни друштвено-економски развој.

Вежбе: Компаративна анализа програма и планова ревитализације појединих села и група сеоских насеља и сеоских подручја у Србији и у неким државама Европске уније. Израда тематских карата размештаја депопулационих сеоских насеља, патуљастих села (20 и мање становника), спонтано расељених сеоских насеља, старачких домаћинстава (сви чланови стари 60 и више године) са земљишним поседом у својини у сеоским насељима Србије, као и одговарајућих графичких прилога и др. Елементи за израду руралног плана (научно-информативна основа и структура плана).

Група аутора: Перспективни развитак сеоских насеља Србије, ИАУС, Београд, 1969–1975.
Ревитализација села, Зборник радова, Агрономски факултет у Чачку Универзитета у Крагујевцу и Моравички округ, Чачак, 1995.
Србољуб Ђ. Стаменковић: Научна полазишта проучавања актуелне руралне ситуације и сеоских насеља као могућих центара развоја Србије, Становништво, бр. 1–4, Институт друштвених наука, Центар за демографска истраживања, Београд, 1999.
Љиљана Василевска: Програм обнове села као инструмент планирања равномерног регионалног развоја, Архитектонски факултет Универзитета у Београду, 2005.
Закић З., Стојановић Ж.: Економика аграра, Економски факултет Универзитета у Београду, 2008.