Rodnost i stanovništvo

Cilj predmeta je da studentima pruži definiciju i ponudi analizu osnovnih determinanti društvenog položaja žena u razvojnoj i uporednoj perspektivi (razvijene zemlje, zemlje u razvoju, selo-grad, regioni). Pronicanje u dijalektiku društvenih odnosa polova i korene rodne (gender) podređenosti povezivanjem prividno nepovezanih fragmenata u kontekst društveno-ekonomskih i političkih odrednica. Isticanje fundamentalne uloge i značaja polnosti i polne razlike u društvu. Poopštavanje roda kao uzorka društvene nejednakosti.

Formiranje kritičkog mišljenja i razumevanja, osposobljavanje studenata za samostalno prepoznavanje rodnosti kao društvenog konstrukta i izvora društvenih nejednakosti i diskriminacije u profesionalnom životu

Teorijska nastava
Teorijska nastava je koncipirana tako da studentima pruži celovit uvid u ključne i osnovne pojmove iz rodne perspektive: patrijarhat, biologizacija društvenosti, pol i funkcionalni kontingenti, rod kao socijalna i simbolička konstrukcija, telo i društvenost
Vežbe,
Vežbe su koncipirane kao priprema za izradu seminarskog rada. Cilj vežbi je da studentima omogući da se upoznaju da svrhom upotrebe, načinom definisanja, izvorima i oblastima na koje se odnose indikatori koji govore o odnosu društvenosti i rodnosti i rodne ravnopravnosti. Ovladavanje osnovnim pokazateljima društvenog položaja žena: indeks rodnog razvoja (Gender development index), mera rodnog osnaženja ( Gender Empowerment Measure), višestruka diskriminacija i eksploatacija žena, nasilje nad ženama, feminizacija siromaštva, mizoginija, rodno budžetiranje, ženski pokret

Pjer Burdje: Vladavina muškaraca, CID, Podgorica, 2001, Odabrana poglavlja
E. Gidens: Sociologija, Ekonomski fakultet, Beograd, 2003, Podlavlje 5: Rod i seksualnost, str. 114-152
Andre Mišel: Feminizam, Plato, Beograd, 2001,
M: Blagojević: Roditeljstvo i fertilitet, ISI FF, Beograd, 1997. Teorijski deo.