Samostalni istraživački rad

Cilj samostalnog istraživačkog rada se sastoji u tome da studenti steknu nova i kompleksnija znanja iz oblasti geografskih disciplina (fizičke geogarfije, socioekonomske geografije, regionalne geografije i opštih geografskih disciplina), kroz analizu aktuelne domaće i međunarodne naučne i stručne literature. Samostalnim istraživačkim radovima biće obrađene tematske oblasti predviđenih programom rada za predmete prvog semestra. Samostalni istraživački rad studenti obavljaju uz konsultacije sa svim angažovanim profesorima na predmetima studijskog programa master studija geografije u prvom semestru.