Саобраћајна географија

  • Врста и ниво студија: Основне академске
  • Наставник: др Иван Раткај
  • Статус предмета: Обавезан
  • Број ЕСПБ: 4
  • Семестар: VI
  • Број часова: 2+1

Стицање знања о развоју, просторном размештају и организацији, као и законитостима функционисања саобраћајних система. Анализа савремених саобраћајних тенденција, као што раст мобилности и доступности, њихових узрока и последица. Улога саобраћаја у изградњи простора и обликовању привреде на различитим хијерархијским нивоима. Сагледавање међузависност саобраћаја и животне средине.

Студенти ће моћи да разумеју и објасне улогу саобраћајне инфраструктуре, различитих видова саобраћаја и саобраћајних стратегија на организацију простора. Оспособити студенте за самостално решавање основних системских саобраћајно-географских проблема.

Предавања
(1) Увод у саобраћајну географију: дефиниција и развој саобраћајне географије као научно-наставне дисциплине; предмет проучавања саобраћајне географије и њене везе са другим наукама; (2) Развој саобраћаја: технолошке иновације и саобраћај; саобраћај у пре-индустријском периоду; индустријска револуција и саобраћај; појава савремених саобраћајних система; саобраћај у фордистичком периоду; саобраћај у пост-фордистичком периоду; савремени трендови у унапређивању ефикасности саобраћаја; (3) Просторна организација саобраћаја: структура саобраћајних мрежа (везе и чворишта); (4) Саобраћајни системи; Односи између понуде и потражње за саобраћајем; Путнички и робни саобраћај; (5) Саобраћајна мобилност и саобраћајна доступност; (6) Социо-економски аспекти саобраћаја: економска диференцијација региона и саобраћај; трошкови саобраћаја; саобраћај и локација економских делатности; саобраћај и економски развој; (7-8) Врсте саобраћаја: копнени саобраћај; водни саобраћај; ваздушни саобраћај; телекомуникације; савремени трендови – интермодални и мултимодални саобраћај; (9) Саобраћајни терминали: саобраћајни терминали као привредни комплекси; луке; железнички терминали; аеродроми; (10-11) Урбани саобраћај: саобраћај и просторно-функционална структура града; проблеми урбаног саобраћаја; (12) Међународни саобраћај и трговина; (13-14) Саобраћај и животна средина: саобраћај и потрошња енергије; саобраћај и загађивање животне средине; (15) Регионални преглед саобраћаја: Европа; Азија; Африка; Англоамерика; Латинска Америка; Аустралија и Океанија.
Вежбе
Израда семинарског рада.
Значај и примена квантитативних метода у саобраћајној географији. Примена гравитационих модела. Моделовање саобраћаја у урбаним срединама. Оптимизација транспорта. Примена теорије графа. Саобраћај и друштвено-економски развој.

Grčić, M. (1994). Industrijska geografija, Naučna knjiga, Beograd.
Đurić, V. (1980). Ekonomska geografija, Naučna knjiga, Beograd.
Марић, Ђ. (2008). Саобраћајна географија, Завод за уџбенике и наставна средства РС.
Rodrigue, J-P., Comtois, C., Slack, B. (2006). The geography of transport systems, Routledge, New York.