Savremene tendencije u kartografiji

  • Vrsta i nivo studija: Doktorske studije
  • Nastavnik: dr Aleksandar Đorđević
  • Status predmeta: Izborni
  • Broj ESPB: 8
  • Semestar: III
  • Broj časova: 5

Savremene tendencije u kartografiji je da ukaže na savremene tokove i razvoj kartografije, posebno pod uticajem komunikacione tehnologije. U današnje, post industrijsko doba, informacija je postala visoko kvalitetna tržišna roba, ažurna i tačna, brzo i lako dostupna. Od 80-tih godina 20. veka nastala je informaciona revolucija pa se više ne govori o digitalnoj revoluciji nego o digitalnom svetu i digitalnoj tranziciji. Krajem XX veka kartografija je doživela velike promene pod uticajem razvoja komunikacionih tehnologija. Računarski podržana kartografija se razvila u digitalnu kartografiju čiji je osnovni cilj obrada i vizuelizacija podataka o prostoru, podržana kompjuterskom tehnikom. Razvojem civilizacije grafičko-vizuelno modelovanje geoprostornih podataka se menjalo. Geoprostor je kompleksan sistem i njegovo predstavljanje vezano je za kreiranje modela realnog sveta. Analogna karta bila je jedini način za vizuelni prikaz podataka o prostoru. Kao model služila je da se sagleda složenost geoprostora i kao medij za čuvanje geoprostornih informacija.

Osposobljavanje studenata za aplikaciju znanja iz geoikonike, kao interdiscipline kartografije.

1. Pravci razvoja kartografije; 2. Semiologija kartografije; 3. Znak i značenje; 4. Sistem kartografskih znakova; 5. Jezik kartografije; 6. Semiografija kartografije; 7. Semiogradnja kartografije; 8. Komparacija morfemske strukture reči i kartografskog znaka; 9. GIS- svet slika i podataka; 10. Kartografija i GIS; 11. Kartografska vizuelizacija - evolucija ili revolucija; 12. GIS - implementacija u vizuelizaciji geopodataka; 13. Modeli kartografske vizuelizacije; 14. Kartografske prezentacije; 15. Kartografija,  GIS i drugi prostorni sistemi.

Živković, D. i Jovanović, J. (2010). Mesto kartografije u GIS-u i drugim prostornim sistemima. Zbornik radova sa Međunarodnog naučnog skupa ”Teritorijalni aspekti razvoja Srbije i susednih zemalja”. Divčibare, 29 i 30. oktobar 2009. Beograd: Univerzitet u Beogradu - Geografski fakultet. str. 537-541.
Živković D., Jovanović J. (2011). Informatičko-tehnološka baza − uslov integracija i ekonomskog razvoja Republike Srpske. Zbornik radova sameđunarodnog naučnog skupa ”Nauka i politika”. Posebna izdanja - Naučni skupovi, knjiga 5, tom 3. Pale, 22-23. maj 2010. Pale: Univerzitet u Istočnom Sarajevu - Filozofski fakultet Pale. str. 7-12.
Ikonović Vesna, Živković Dragica (2008): Metodološko-kartografski algoritam, Glasnik srpskog geogtrafskog društva, sveska LXXXVIII, broj 3, Beograd, str. 11-24.
Ikonović V., Živković D., Đorđević A.(2011):Značaj vizuelizacije u kartografskoj komunikaciji, Glasnik srpskog geografskog društva, sveska XCI,broj 4, Beograd, str.159-171.
Živković D., Jovanović J. (2011): Mesto GIS-a u kartografskoj translaciji geoprostora, GeoINFO, Zbornik 2009-2011, Savez geodeta Srbije i Geodetski žurnal, Beograd, 2011, str.200-205.