Савремене тенденције у картографији

Савремене тенденције у картографији је да укаже на савремене токове и развој картографије, посебно под утицајем комуникационе технологије. У данашње, пост индустријско доба, информација је постала високо квалитетна тржишна роба, ажурна и тачна, брзо и лако доступна. Од 80-тих година 20. века настала је информациона револуција па се више не говори о дигиталној револуцији него о дигиталном свету и дигиталној транзицији. Крајем XX века картографија је доживела велике промене под утицајем развоја комуникационих технологија. Рачунарски подржана картографија се развила у дигиталну картографију чији је основни циљ обрада и визуелизација података о простору, подржана компјутерском техником. Развојем цивилизације графичко-визуелно моделовање геопросторних података се мењало. Геопростор је комплексан систем и његово представљање везано је за креирање модела реалног света. Аналогнa картa билa je једини начин за визуелни приказ података о простору. Као модел служила је да се сагледа сложеност геопростора и као медиј за чување геопросторних информација.

Оспособљавање студената за апликацију знања из геоиконике, као интердисциплине картографије.

1. Правци развоја картографије; 2. Семиологија картографије; 3. Знак и значење; 4. Систем картографских знакова; 5. Језик картографије; 6. Семиографија картографије; 7. Семиоградња картографије; 8. Компарација морфемске структуре речи и картографског знака; 9. ГИС- свет слика и података; 10. Картографија и ГИС; 11. Картографска визуелизација - еволуција или револуција; 12. ГИС - имплементација у визуелизацији геоподатака; 13. Модели картографске визуелизације; 14. Картографске презентације; 15. Картографија,  ГИС и други просторни системи.

Живковић, Д. и Јовановић, Ј. (2010). Место картографије у ГИС-у и другим просторним системима. Зборник радова са Међународног научног скупа ”Територијални аспекти развоја Србије и суседних земаља”. Дивчибаре, 29 и 30. октобар 2009. Београд: Универзитет у Београду - Географски факултет. стр. 537-541.
Живковић Д., Јовановић Ј. (2011). Информатичко-технолошка база − услов интеграција и економског развоја Републике Српске. Зборник радова самеђународног научног скупа ”Наука и политика”. Посебна издања - Научни скупови, књига 5, том 3. Пале, 22-23. мај 2010. Пале: Универзитет у Источном Сарајеву - Филозофски факултет Пале. стр. 7-12.
Иконовић Весна, Живковић Драгица (2008): Методолошко-картографски алгоритам, Гласник српског геогтрафског друштва, свеска LXXXVIII, број 3, Београд, стр. 11-24.
Иkoновић В., Живковић Д., Ђорђевић А.(2011):Значај визуелизације у картографској комуникацији, Гласник српског географског друштва, свеска XCI,број 4, Београд, стр.159-171.
Живковић Д., Јовановић Ј. (2011): Место ГИС-а у картографској транслацији геопростора, ГеоИНФО, Зборник 2009-2011, Савез геодета Србије и Геодетски журнал, Београд, 2011, стр.200-205.