Савремени демографски проблеми и процеси

Разматрање савремених демографских питања и проблема у Србији, ЕУ и свету. Демографске појаве и процеси који су обележили 20. век. Питања и проблеми демографског развитка Србије, ЕУ и света.

Проблемско сагледавање демографских процеса у Србији, ЕУи свету.

Дивергентни популациони трендови на макро, мезо и микро територијалним нивоима - узроци и последице.

Питања и проблеми репродукције становништва: стање и развој репродуктивних модела. Кретање фертилитета у посттранзиционој етапи демографског развитка. Демографске особености и значај bаby boom генерација. Транзиција брачности и породичних структура. Транзиција смртности и даље могућности. Транзиција детерминанти природног обнављања становништва. Трансформација детерминанти и последица савремених унутрашњих и међународних миграција становништва. Србија у међународном миграционом систему. Родни јаз и родни баланс као демографски феномен. Концепти старења становништва. Концепт глобализације и радна снага. Демографија и људска права, миленијумски циљеви УН, сиромаштво и људски ресурси. Сличности и разлике демографских појава и процеса у Србији и земљама ЕУ.

Chamie, J. (2001).  – “World Population in the 21st” century, UN
Sanderson, C. i W, S. Scherbov (2007), “A new perspective on population aging”, Demographic Research, Vol. 16, article 2
Douglass B. Carrie (editor) (2005), Barren States - The Population Implosion in Europe,  BERG, Oxford - New York
Social Mobility and Exclusion, Edited by Ewa Rokicka and Pawel Starosta, Wydawnictwo University, Lodz, 2004.
Regions and Cities in the Global World, Centre for Regional Studies, Pecs, 2000.
Šobot A. (2012), „Tri demografske posledice rodno specifičnih modela ponašanja na primeru Srbije“,Stanovništvo, br.2, CDIIDN
Брезник, Д.(1988). Демографија – Анализа, методи и модели. Београд: Научна књига.
Девеџић Мирјана (2006), О природном кретању становништва, Завод за уџбенике, Београд
Petrović M. (2011), Promene bračnosti i porodičnih modela u postsocijalističkim zemljama: zakasnela i nepotpuna ili specifična druga demografska tranzicija?, Stanovništvo,br. 1, CDIIDN
Billari, F., C. Liefbroer, D. Philipov (2006). "The Postponement of Childbearing in Europe: Driving Forces and Implications", Vienna Yearbook of Population Research
Lesthaeghe, R., Moors, G. (2000). "Recent Trends in Fertility and Household Formation in the Industrialised World", Review of Population and Social Policy, 9
McDonald, P. (2006). "Low Fertility and the State:The Efficacy of Policy." Population and Development Review, 32, pp.485-510.
Oláh, L., E. Bernhardt (2008). "Sweden: Combining Childbearing and Gender Equality",Demographic Research,19(28)
Vallin J., F. Meslé (2004). "Convergences and Divergences in Mortality: A New Approach to Health Transition", Demographic Research (Special Collection 2, Article 2, Determinants of Diverging Trends in Mortality