Сеоски туризам

 • Врста и ниво студија: Основне академске
 • Наставник: др Љиљана Живковић
 • Статус предмета: Изборни
 • Број ЕСПБ: 5
 • Број часова: 2+1

Упознавање студената са скупом питања релевантних за познавање, планирање и  управљање туризмом у руралном простору, јер је рурални туризам постао међународни  феномен, а код нас је увршћен у приоритете развоја туризма.

Савладавањем овог студијског програма студенти ће се упознати са основама, потенцијалима и приоритетима руралног туризма и овладаће конкретним знањима за  организовање истог и унапређивање газдинстава у руралним просторима.

Предавања:

 1. Увод.
 2. Појам, врсте и карактеристике сеоског туризама.
 3. Сеоски туризам као концепт.
 4. Значај и улога сеоског туризма у развоју туризма и руралне економије.
 5. Сеоски туризам као тржишни сегмент (основни и допунски извори прихода).
 6. Компоненте успешног сеоског туризма.
 7. Развој сеоског туризма у свету и појединим земљама.
 8. Посебни облици сеоског туризма.
 9. Развој и стање сеоског туризма у Србији.
 10. Туристичке вредности и геонаслеђе у селима Србије.
 11. Модели коначишта у руралном туризму.
 12. Руралне туристичке регије у Србији.
 13. Стратегија и политика развоја сеоског туризма у Србији.
 14. Маркетинг услуга сеоског туризма.
 15. Законски прописи о сеоском туризму и основни стандарди за све врсте смештајних објеката.

Вежбе:
Интерпретација индивидуалних семинарских радова везаних ѕа проблематику развоја сеоског туризма у Србији.

Тодоровић М. и Штетић С. (2008): Рурални туризам, Географки факултет Универзитета у Београду.
Лазић Л. и сар. (2007): Рурални туризам, скрипта, Департман за географију, туризам и хотелијерство, ПМФ, Нови Сад.