Sistemska regionalno-geografska istraživanja

 • Vrsta i nivo studija: Master akademske studije
 • Nastavnik: dr Mila Pavlović
 • Status predmeta: Izborni
 • Broj ESPB: 7
 • Semestar: I
 • Broj časova: 3+0

Cilj je da se studenti upoznaju sa teorijom i metodologijom regionalne geografije.

Osposobljavanje studenata za empirijsko istraživanje regija i timski rad na multidisciplinarnim projektima regionalnog razvoja.

Predavanja:

 1. Pojam i definicija regija u savremenoj regionalnoj geografiji
 2. Metodologija regionalne geografije
 3. Sistemski pristup istraživanju regije
 4. Naučni ciljevi i društveni zadaci regionalne geografije
 5. Regionalizacija i regionalni razvoj
 6. Teorije lokacija i regionalni razvoj
 7. Fizionomska klasifikacija i primeri regija
 8. Fukcionalna klasifikacija i primeri regija
 9. Planske regije
 10. Ekološki koncept istraživanja regije
 11. Ekonomski pricip istraživanja regija
 12. Planiranje prostorne strukture i razvoja regija i regionalni razvoj
 13. Stanovništvo kao faktor regionalnog razvoja
 14. Delatnosti kao faktor transformacije regije.

Pravci regionalnog razvoja i revitalizacija seoskih područja

Šabić, D., Pavlović, M. (2008). Globalni i regionalni razvoj Evropske Unije. Geografski fakultet, Univerzitet u Beogradu.

Paunković, Đorđe (1953). O principima i metodi rejoniranja u geografiji. Treći kongres geografa Jugoslavije, Beograd.

Derić, B., Perišić, D. (1996). Kriterijumi regionalizacije teritorije Srbije; Prostorno planiranje, regionalni razvoj i zaštita životne sredine, br. 7, IAUS, Beograd.

Stepić, M. (2002). Regionalizacija u funkciji unutrašnje organizacije Srbije. Zbornik Matice srpske za društvene nauke, br. 112 – 113, str. 127 – 147.

Tošić, D. (2000). Prostorno-funkcionalni odnosi i veze u urbanim regijama. Arhitektura i urbanizam, br. 7, str. 50 – 58.

Tošić, D. (2012). Principi regionalizacije. Geografski fakultet, Univerzitet u Beogradu.

utorak 08:00-14:00; sreda 10:00-14:00; Studentski trg 3/III