Socijalna ekologija

Istraživanje različitih društvenih uticaja na životnu sredinu, kao i proučavanje elemenata dva odvojena sistema i njihovih veza. Prikaz socijalne ekologije kao "plitke" ekologije.

Spoznavanje uzajamnog delovanja socijalnih grupa društva sa prirodom

Teorijska nastava Sociologija i ekologija; Invajronmantalna sociologija; Konstruktivistički pristup; Dubinska ekologija i ekozofija; Moderna nauka i koncepcija prirode i društva; Uticaj industrijskog načina proizvodnje i modernizacije društva na životnu sredinu; Potrošački mentalitet i životna sredina; Tehničko-tehnološki razvoj i urbanizacija i životna sredina; Filozofsko-antropološki radikalizam i promena društvenih odnosa i životna sredina; Neoliberalizam i strategija refleksivne racionalnosti i životna sredina; Emancipatorska uloga ekoloških pokreta i političkih struja u zaštiti životne sredine; Globalizacija i životna sredina; Teorija i životna sredina; Politički sistemi i životna sredina; Obrazovni sistemi i životna sredina; Religija i životna sredina; Kultura, nauka i sport i životna sredina.

Smerček T (2002) Socijalna ekologija, Fakultet civilne odbrane, Beograd; Danilo Marković (1998), Socijalna ekologija, Zavod za izdavanje udžbenika Beogra