Socijalna geografija

Sticanje naučno fundiranih znanja o socijalno-geografskom prostoru i njegovoj strukturi; objašnjenje i razumevanje značaja socijalno-geografskih znanja u nauci i društvenoj praksi; upoznavanje statusa pojedinih socijalnih grupa.

Osposobljavanje studenata za aktivno učešće u aktivnostima na unapređenju i humanizaciji odnosa između pojedinih socijalnih grupa (profesionalnih, nacionalnih, konfesionalnih i dr).

Predavanja:
1) Uvod u socijalnu geografiju. – Predmet, naučni ciljevi i zadaci socijalne geografije. Faze u razvoju socijalne geogra-fije. Socijalna geografija i antropogeografija. Socijalna geografija i humanističke nauke i discipline (antropologija, urbana geografija, ruralna geografija, socijalna ekologija i dr.). Socijalna geografija i pojedina područja društvene prakse (socijalna politika, ruralna politika, prostorno planiranje, ruralno planiranje i dr);2) Socijalno-geografska koncepcija. – Metode istraživanja socijalno-geografskog prostora. Socijalno-geografski prostorni sastav. Ljudska nase-lja i populacija u socijalno-geografskoj koncepciji. Područja socijalne geografije: stanovanje, rad, obrazovanje, snabde-vanje, odmor i komunikacije; 3) Socijalne grupe, slojevi i geoprostor. – Pojam socijalne grupe i sloja. Način života (raz-ličiti načini korišćenja zemljišta i geoprostorna diferencijacija, ruralni način, urbani način i dr.). Primarne gru-pe (ratari, zanatlije, trgovci i dr.) i sekundarne socijalne grupe (radnici, službenici i administracija). Socijalno-geo-grafske grupe određenog ponašanja i geoprostorni procesi. Socijalni život i vidovi prostorne strukture. Prostorno-funkcionalni aspekt istraživanja grupa sa istim i različitim načinom života; 4) Socijalna geografija i planiranje. – Utvrđivanje teritorije (regije, zone, područja, naselja i sl.) planiranja. Socijalno-geografski aspekt organizacije države i njene lokalne samouprave. Prostorno-funkcionalni odnosi i veze u prostornom kompleksu grad – okruženje

Knox P., Pinch S.: Urban Social Geographu, Prentice Hall, Harlow, 2000.
Ruppert K., Schaffer F., Mair J., Paesler R.: Socijalna geografija, Školska knjiga, Zagreb, 1981.
Cvijić J.: Opšta geografija – Antropogeografija, Zavod za izdavanje udžbenika SR Srbije, Beograd, 1969.
Woods M.: Rural Geographu – Processes, Responses and Experiences in Rural Restructurig, Sage Publications, Thousand Oaks, 2004