Društveno-geografske osnove razvoja turizma

  • Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske
  • Nastavnik: dr Ivan Ratkaj
  • Status predmeta: Obavezan
  • Broj ESPB: 8
  • Semestar: I
  • Broj časova: 3+2

Objašnjenje geografskih dimenzija stanovništva, privrede i naselja, kao i njihovih međurelacija sa turističkom delatnošću (sa jasnim prostornim i ekonomskim odlikama). Razvijanje prostornog mišljenja, geografskih predstava o globalnom prostoru, kao i upoznavanje društveno-geografskih, lokalnih i regionalnih, specifičnosti relevantnih za razvoj turizma.

Osposobljavanje studenata za pravilno tumačenje društveno-geografskih osobenosti prostora i njihovog značaja za turistički razvoj. Studenti će moći da sagledaju i objasne uticaje turizma na transformaciju društveno-geografske sredine.

Predavanje

(1) Formiranje socijalno-ekonomske makrogeografije sveta. (2) Komponente i faktori geografske podele rada. (3) Mesto i uloga turizma u geografskoj podeli rada. (4-6) Međurelacije stanovništva (i njegovih struktura) i turističke delatnosti. (7-9) Raznorodnost uticaja pojedinih ekonomskih delatnosti (i sektora delatnosti) na razvoj turizma. (10-12) Naselja kao turistički disperzivi i destinacije; odnos međuzavisnosti turističke i ostalih funkcija naselja. (13-15) Društveno-geografske karakteristike regiona i zemalja sveta.

Vežbe

Stanovništvo kao faktor turističkih kretanja. Naselja kao turistička vrednost. Ekonomska geografija i turizam. Prezentacija turističkih potencijala zadatih prostornih celina.

Besermenji, S. (2001). Društveno-geografske osnove turizma, Univerzitet u Novom Sadu, Institut za geografiju, Novi Sad.

Stamenković, S., Bačević, M. (1992). Geografija naselja, Geografski fakultet, Beograd.

Williams, S. (2009). Tourism Geography: A New Synthesis, 2nd ed., Routledge, London.