Друштвено-географске основе развоја туризма

  • Врста и ниво студија: Основне академске
  • Наставник: др Иван Раткај
  • Статус предмета: Обавезан
  • Број ЕСПБ: 8
  • Семестар: I
  • Број часова: 3+2

Објашњење географских димензија становништва, привреде и насеља, као и њихових међурелација са туристичком делатношћу (са јасним просторним и економским одликама). Развијање просторног мишљења, географских представа о глобалном простору, као и упознавање друштвено-географских, локалних и регионалних, специфичности релевантних за развој туризма.

Оспособљавање студената за правилно тумачење друштвено-географских особености простора и њиховог значаја за туристички развој. Студенти ће моћи да сагледају и објасне утицаје туризма на трансформацију друштвено-географске средине.

Предавање

(1) Формирање социјално-економске макрогеографије света. (2) Компоненте и фактори географске поделе рада. (3) Место и улога туризма у географској подели рада. (4-6) Међурелације становништва (и његових структура) и туристичке делатности. (7-9) Разнородност утицаја појединих економских делатности (и сектора делатности) на развој туризма. (10-12) Насеља као туристички дисперзиви и дестинације; однос међузависности туристичке и осталих функција насеља. (13-15) Друштвено-географске карактеристике региона и земаља света.

Вежбе

Становништво као фактор туристичких кретања. Насеља као туристичка вредност. Економска географија и туризам. Презентација туристичких потенцијала задатих просторних целина.

Бесермењи, С. (2001). Друштвено-географске основе туризма, Универзитет у Новом Саду, Институт за географију, Нови Сад.

Стаменковић, С., Бачевић, М. (1992). Географија насеља, Географски факултет, Београд.

Williams, S. (2009). Tourism Geography: A New Synthesis, 2nd ed., Routledge, London.