Sociologija turizma

Upoznavanje sa sociološkim tumačenjem procesa u turizmu, naglašavanje multidimenzionalnosti turizma i njegovog mesta u kontekstu savremenog društva; Sticanje specifičnih saznanja i činjenica savremenih turističkih kretanja i turističkih boravaka, koji povratno utiču na promene kvaliteta života; Posebno naglašavanje savremenih obeležja: slobodno vreme kao stimulativna činjenica turističkih aktivnosti, savremene turističke potrebe, i njihovo mesto u sistemu opštih ljudskih potreba, uticaj modernizacijskih procesa na odnos turizma i društvenog razvoja.

Osposobljavanje studenata za primenu temeljnih teorijskih saznanja na specifičnom turističkom sistemu; Upoznavanje studenata sa analitičkim elementima razvoja turizma i društvenih promena u savremenom turizmu u okviru obrade i primene empirijskih istraživanja socijalnog konteksta turizma.

Teorijska nastava
Predmet proučavanja sociologije turizma; Osnovne osobine modernog društva; Odnos sociologije i sociologije turizma.Teorijski pristupi u sociologiji turizma; Teorije srednjeg obima; Mikro teorije; Osnovne metode u sociološkom proučavanju turističkih kretanja; Operativno određenje pojma turist; Socio-kulturne posledice turizma; Slobodno vreme. Motivi turističkog putovanja. Turizam i socijalni razvoj. Sociološke strukturne promene u modernom turizmu. Savremeni društveni procesi i turizam.
Vežbe
Osobenosti svetskog društva. Društvena stratifikacija Srbije pre i posle tranzicije. Sociološki aspekti turizma. Razmetljiva potrošnja kao izvor moći i društvenog statusa. Društvena uslovljenost stilova života i stilova turističkih ponašanja. Kvalitet svakodnevnog života i slobodno vreme. Slobodno vreme kao fundamentalna ljudska vrednost. Turističke potrebe. Društvena uslovljenost ukusa. Socijalni kriterijumi društveno odgovornog poslovanja u turizmu. Turizam nasleđa.

1. Ljubica M. Rajković: Sociologija turizma, Geografski fakultet Univerzitet u Beogradu
2. S.Elaković: Sociologija slobodnog vremene i turizma, Ekonomski fakultet, Beograd, 2006
3. Ken Browne: „Work and leisure“, u: Sociology, Cambidge, 2005, str. 336-370
4. Krippendorf, J. „Životni obrazac industrijskog društva“, Putujuće čovečanstvo, 1989,