Sociologija turizma

  • Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske
  • Status predmeta: Obavezan
  • Broj ESPB: 5
  • Semestar: II
  • Broj časova: 2+2

Upoznavanje sa sociološkim tumačenjem procesa u turizmu, naglašavanje multidimenzionalnosti turizma i njegovog mesta u kontekstu savremenog društva. Sticanje specifičnih saznanja i činjenica savremenih turističkih kretanja i turističkih boravaka, koji povratno utiču na promene kvaliteta života.

Posebno naglašavanje savremenih obeležja:

  • slobodno vreme kao stimulativna činjenica turističkih aktivnosti
  • savremene turističke potrebe, i njihovo mesto u sistemu opštih ljudskih potreba
  • uticaj modernizacijskih procesa na odnos turizma i društvenog razvoja.

Osposobljavanje studenata za primenu temeljnih teorijskih saznanja na specifičnom turističkom sistemu. U okviru obrade i primene empirijskih istraživanja socijalnog fenomena turizma, upoznavanje studenata sa analitičkim elementima razvoja turizma i društvenih promena u savremenom turizmu.

Predavanja:

Osnovni opšte-sociološki pojmovi u turizmu; Društvene nejednakosti; Tipovi društava;  Osnovne metode u sociološkom proučavanju turističkih kretanja; Funkcije države u socijalnom razvoju; Kultura; Oblici društvene svesti; Rad; Brak i porodica; Ličnost; Slobodno vreme; Turizam; Motivi turističkog putovanja; Turizam i socijalni razvoj; Sociološke strukturne promene u modernom turizmu; Postmoderno društvo i turizam.

Vežbe:

1. SVAKODNEVNI ŽIVOT - URBANA SVAKODNEVICA DEVEDESETIH

2. SLOBODNE VREME I GRAD. GRAD SPEKTAKLA

3. DRUŠTVENA SLOJEVITOST I STIL ŽIVOTA

4. TRADICIONALNI STIL ŽIVOTA POLjOPRIVREDNIKA

5. RADNIČKI STIL ŽIVOTA

6. STATUSNI STIL ŽIVOTA SREDNjE KLASE

7. EKSKLUZIVNI STIL ŽIVOTA ELITE

8.  DOKOLIČARSKA KLASA; DOKOLIčARENjE KAO OBLIK DISTINKCIJE

9.  ROBNE KUĆE I SHOPPING MALL-OVI  KAO PROSTORI ZABAVE

10. INDUSTRIJA ZABAVE / ZABAVNI PARKOVI / DIZNILENDIZACIJA

11. KULTURNE POTREBE STUDENATA SRBIJE

12. KULTURNE POTREBE, NAVIKE I UKUS GRAĐANA SRBIJE

13. PATOLOŠKE POJAVE I TURIZAM; KOCKANjE I TURIZAM. PROSTITUCIJA, PORNOGRAFIJA I TURIZAM; ALKOHOLIZAM I TURIZAM: FENOMEN KAFANA

14. SPORT I TURIZAM. SPORTSKI NAČIN ŽIVOTA

15. RODNA RAVNOPRAVNOST- ŽENE U TURIZAM: VERSKI TURIZAM I RODNOST

Ljubica M. Rajković (2010): Sociologija turizma, univerzitetski udžbenik, Univerzitet u Beogradu, Geografski fakultet, Beograd.