Speleologija

  • Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske
  • Nastavnik: dr Predrag Đurović
  • Status predmeta: Izborni
  • Broj ESPB: 4
  • Semestar: IV
  • Broj časova: 2+0

Geneza i evolucija speleoloških objekata, njihove Upoznavanje sa morfološkim tiopvima speleoloških objekata, hidrološkim i klimatološkim karakteristikama i paleontološkim, biološkim i arheološkim odlikama. Metodologija i tehnike istraživanja speleoloških objekata. Metodologija izrade speleoloških planova i profila (speleološka kartografija).

Teorijsko upoznavanje, sa osnovnim naučnim principima u speleolgiji, nadograđuje se metodologijom istraživanja, a preko tehnika istraživanja vrši se konkretno osposobljavanje za neposredna terenska istraživanja.

Predavanja:
Definicija, predmet i sadržaj
Istorijski razvoj speleologije kod nas i u svetu
Tektonska predisponiranost speleoloških objekata
Morfologija speleoloških objekata i sedimenti u njima
Hidrološke odlike speleoloških objekata
Speleogeneza
Evolucija speleoloških objekata
Savremena i fosilna fauna u pećinama
Pećine kao staništa ljudi
Ugroženost speleoloških objekata i mere njihove zaštite
Speleološka kartografija
Tehnika savlađivanja horizontalnih kanala
Tehnika savlađivanja kosih i vertikalnih kanala
Topografsko snimanje horizontalnih kanala u speleološkim objektima
Topografsko snimanje vertikalnih i kosih kanala u speleološkim objektima
Izrada plana speleoloških objekata
Izrada profila speleoloških objekata

Đurović P. (2010): Speleologija - teorija, metodologija i tehnike istraživanja, skripta (rukopis)
Đurović P. (1998): Speleološki atlas Srbije