Stanovništvo i regionalni razvoj

Predmet ima za cilj da ukaže na veze između razvoja i razmeštaja stanovništva i socio-ekonomskog razvoja na globalnom, kontinentalnom, regionalnom i lokalnom nivou.

Utemeljivanje teorijsko-metodoloških znanja o međuzavisnosti stanovništva i socio-ekonomskog razvoja kao i ovladavanje tehnikama analize regionalnih disproporcija

1.Teorijsko-metodološki pristupi istraživanja veza i odnosa između regionalnog razvoja i demografskih pojava i procesa.
2. Polazišta i modeli u teorijama regionalnog razvoja.
3. Stanovništvo kao aktivni element i faktor regionalnog razvoja.
4. Demografski razvoj i demografske strukture indikatori stepena regionalnog razvoja.
5. Koorelativnost između stadijuma ekonomskog razvoja i etapa demografske tranzicije.
6. Stanovništvo u teorijama i modelima regionalnog razvoja (u klasičnim i savremenim teorijama lokacija, stanovništvo u modelu sektora delatnosti, u teorijama i modelima polarizovanog razvoja – model kružne kumulativne kauzalnosti, teorije i modeli polova rasta i razvoja, teorija centar – periferija, model difuzije inovacija, teorije i modeli intraregionalne i interegionalne diferencijacije...).
7. Svetski ekonomski sistem i regionalne razlike u njemu.
8. Regionalna diferencijacija i okupljanje država i regiona na temeljima stepena ekonomske razvijenosti.
9. Disproporcije u razvoju i razmeštaju stanovništva pojedinih regionalnih celina i stepena njihove razvijenosti.
10. Demografski procesi i regionalni razvoj Srbije.
11. Razvijenost javnosocijalnih službi i javnosocijalne infrastrukture u funkciji podizanja životnog standarda stanovništva Srbije.
13. Stepen razvijenosti opština Srbije.
14. Regionalno okupljanje i regionalna diferencijacija opština, funkcionalnih područja i makroregiona Srbije na bazi stepena razvoja i koncentracije stanovništva.
Praktična nastava:Vežbe, Drugi oblici nastave, Studijski istraživački rad: Cilj vežbi je, na jednoj strani, da se na konkretnim primerima ukaže na značaj demografskih indikatora pri determinaciji stepena regionalnog razvoja pojedinih geoprostornih celina, a na drugoj da se pomoću njih ukaže na mogućnost primene pojedinih teorija i modela regionalnog razvoja u istim geoprostornim celinama. Akcenat će se staviti na analizu veza između razvoja stanovništva i stepena društvenoekonomskog i regionalnog razvoja Srbije, njenih regiona, okruga i opština

1.Verthajmer-Baletić, A. (2002.): Demografija stanovništvo i ekonomski razvitak. Informator, Zagreb.
2. Vresk, M. (1990): Grad u regionalnom i urbanom planiranju. Školska knjiga, Zagreb.
Ocić, Č. (2005): Uvod u regionomiku. Znamen, Beograd