Становништво у просторном планирању

Упознавање студената са теоријским и практичним приступима у просторном планирању и измењеним условима у којима се оно одвија, као и да се сагледа место, улога и значај становништва као субјекта и као објекта у процесу планирања простора.

Овладавање основним знањима о модерном концепту, приоритетима и проблемима са којима се просторно планирање сусреће данас и у ближој будућности у свету и код нас; израда сегмента везаног за становништво у просторним и урбанистичким плановима.

Предавања: Планирање (дефиниција,  циљеви, задаци, предмет). Основни појмови везани за просторно планирање. Развојни процеси (индустријализација, урбанизација, деаграризација, глобализација и одрживи развој). Постанак просторног планирања. Развој просторног планирања (у свету и у Србији). Процес и садржај израде просторног плана. Социјални сегмент у просторним плановима. Становништво као ресурс (структуре, миграције). Пројекције становништва у планском периоду. Организација мреже насеља. Услуге и снабдевање, јавне службе, администрација. Индикатори степена развијености простора. Системи планирања, организација планирања, нивои планирања. Проблематика становништва у урбанистичком планирању. Демографски аспект у европским документима просторног развоја.

Вежбе: Утврђивање материје са предавања према програму предмета; израда и презентација семинарског рада са изабраном темом из програма предавања - упознавање са широм литературом, анализа и дијагноза демографских проблема посматране територије, специфични планерски одговори и инструменти.

Ђорђевић Д. (1995) Становништво у просторном планирању. Становништво, Институт друштвених наука, Центар за демографска истраживања, јан-дец., Београд;
Тошић Б. (2009) Становништво у просторном планирању, Скрипте у рукопису;
Закон о планирању и изградњи (2009)
Документа и програми планирања становништва у оквиру политике регионалног развоја ЕУ