Stanovništvo u prostornom planiranju

Upoznavanje studenata sa teorijskim i praktičnim pristupima u prostornom planiranju i izmenjenim uslovima u kojima se ono odvija, kao i da se sagleda mesto, uloga i značaj stanovništva kao subjekta i kao objekta u procesu planiranja prostora.

Ovladavanje osnovnim znanjima o modernom konceptu, prioritetima i problemima sa kojima se prostorno planiranje susreće danas i u bližoj budućnosti u svetu i kod nas; izrada segmenta vezanog za stanovništvo u prostornim i urbanističkim planovima.

Predavanja: Planiranje (definicija,  ciljevi, zadaci, predmet). Osnovni pojmovi vezani za prostorno planiranje. Razvojni procesi (industrijalizacija, urbanizacija, deagrarizacija, globalizacija i održivi razvoj). Postanak prostornog planiranja. Razvoj prostornog planiranja (u svetu i u Srbiji). Proces i sadržaj izrade prostornog plana. Socijalni segment u prostornim planovima. Stanovništvo kao resurs (strukture, migracije). Projekcije stanovništva u planskom periodu. Organizacija mreže naselja. Usluge i snabdevanje, javne službe, administracija. Indikatori stepena razvijenosti prostora. Sistemi planiranja, organizacija planiranja, nivoi planiranja. Problematika stanovništva u urbanističkom planiranju. Demografski aspekt u evropskim dokumentima prostornog razvoja.

Vežbe: Utvrđivanje materije sa predavanja prema programu predmeta; izrada i prezentacija seminarskog rada sa izabranom temom iz programa predavanja - upoznavanje sa širom literaturom, analiza i dijagnoza demografskih problema posmatrane teritorije, specifični planerski odgovori i instrumenti.

Đorđević D. (1995) Stanovništvo u prostornom planiranju. Stanovništvo, Institut društvenih nauka, Centar za demografska istraživanja, jan-dec., Beograd;
Tošić B. (2009) Stanovništvo u prostornom planiranju, Skripte u rukopisu;
Zakon o planiranju i izgradnji (2009)
Dokumenta i programi planiranja stanovništva u okviru politike regionalnog razvoja EU