Статистика становништва I

Усавршавањем методологије статистичких истраживања динамике и структуре људских популација утврђују се законитости демографског развитка у корелацији са осталим компонентама друштвеног процеса, те статистика становништва са високим степеном поузданости остварује функцију  базне научне информације о демографској ситуацији и демографским потенцијалима друштва (државе, нације). У том контексту студенти упознају развој статистике становништва у свету, са посебним освртима на Србију и остале земље Југоисточне Европе. Код тога се посебна пажња поклања методологији пописа становништва и виталне статистике, као и усаглашавањима са препорукама  Уједињених нација.

Студенти кроз овај предмет треба да стекну знања о статистици становништва као специјалном делу статистичке науке примењене у истраживању и експликацији масовних појава демографског карактера од посебног значаја за развој људских заједница и друштвено-историјски процес уопште.

Предавања: Предмет, циљ и задаци статистике становништва. Историјат развитка статистике  становништва у свету. Развој статистике становништва у  Кнежевини Србији, Краљевини Србији, Краљевини СХС, у СФР Југославији и Републици Србији. Методолошка питања и проблеми. Расположиви подаци,могућности коришћења и упоредивости. Пописна статистика, методолошке основе,  јединице и обележја. Основне апсолутне и релативне вредности. Основне мере и технике израчунавања.Значај груписања обележја, јединствено табелирање, опште и посебне обраде. Основне структуре и основни показатељи важнијих структура становништва. Изведена обележја из пописа становништва. Статистичка дефиниција породица, могућности раздвајања породица према броју живорођене деце, типови породица. Домаћинства, статистичка дефиниција, типологија и структуре домаћинстава. Домаћинства са пољопривредним газдинствима као изведена обележја из пописа. Насеља, статистичка дефиниција и типологија.

Вежбе: Могуће активности у самосталном прикупљању података и израде семинарског рада (на пример спровођење анкете или делимичног пописа у деловима насеља у којима студенти живе). Презентација и анализа релевантних методолошких материјала који се користе у попису становништва (контролници, упитници, методолошка упутства и сл.). Вежбање правилног коришћења и попуњавања пописног материјала. Примена ГИС технологије за потребе пописа, искуства неких држава у свету Упознавање са основним карактеристикама софтверских пакета који се користе у статистици становништва (PopMap, Demographic Viewer, Statistica итд.) и могућностима њихове примене Презентација резултата  пописа (књиге или CD) и вежбање њиховог коришћења

Група аутора, Методе пописивања становништва, Студије организације УН, СЗС, Београд, 1981
Група аутора, Становништво Србије од 1834- 1953, РЗС Србије, Београд, 1953
Ранчић Мирољуб, Статистика становништва, Београд, 1980.
Сердар Владимир, Увод у статистику становништва, Загреб, 1953.
Међународне препоруке УН за спровођење пописа становништва, 2000, РЗС, Београд
Изабране студије, анализе и прикази, СЗС, РЗС, Београд (везане за пописну статистику)