Statistika stanovništva I

Usavršavanjem metodologije statističkih istraživanja dinamike i strukture ljudskih populacija utvrđuju se zakonitosti demografskog razvitka u korelaciji sa ostalim komponentama društvenog procesa, te statistika stanovništva sa visokim stepenom pouzdanosti ostvaruje funkciju  bazne naučne informacije o demografskoj situaciji i demografskim potencijalima društva (države, nacije). U tom kontekstu studenti upoznaju razvoj statistike stanovništva u svetu, sa posebnim osvrtima na Srbiju i ostale zemlje Jugoistočne Evrope. Kod toga se posebna pažnja poklanja metodologiji popisa stanovništva i vitalne statistike, kao i usaglašavanjima sa preporukama  Ujedinjenih nacija.

Studenti kroz ovaj predmet treba da steknu znanja o statistici stanovništva kao specijalnom delu statističke nauke primenjene u istraživanju i eksplikaciji masovnih pojava demografskog karaktera od posebnog značaja za razvoj ljudskih zajednica i društveno-istorijski proces uopšte.

Predavanja: Predmet, cilj i zadaci statistike stanovništva. Istorijat razvitka statistike  stanovništva u svetu. Razvoj statistike stanovništva u  Kneževini Srbiji, Kraljevini Srbiji, Kraljevini SHS, u SFR Jugoslaviji i Republici Srbiji. Metodološka pitanja i problemi. Raspoloživi podaci,mogućnosti korišćenja i uporedivosti. Popisna statistika, metodološke osnove,  jedinice i obeležja. Osnovne apsolutne i relativne vrednosti. Osnovne mere i tehnike izračunavanja.Značaj grupisanja obeležja, jedinstveno tabeliranje, opšte i posebne obrade. Osnovne strukture i osnovni pokazatelji važnijih struktura stanovništva. Izvedena obeležja iz popisa stanovništva. Statistička definicija porodica, mogućnosti razdvajanja porodica prema broju živorođene dece, tipovi porodica. Domaćinstva, statistička definicija, tipologija i strukture domaćinstava. Domaćinstva sa poljoprivrednim gazdinstvima kao izvedena obeležja iz popisa. Naselja, statistička definicija i tipologija.

Vežbe: Moguće aktivnosti u samostalnom prikupljanju podataka i izrade seminarskog rada (na primer sprovođenje ankete ili delimičnog popisa u delovima naselja u kojima studenti žive). Prezentacija i analiza relevantnih metodoloških materijala koji se koriste u popisu stanovništva (kontrolnici, upitnici, metodološka uputstva i sl.). Vežbanje pravilnog korišćenja i popunjavanja popisnog materijala. Primena GIS tehnologije za potrebe popisa, iskustva nekih država u svetu Upoznavanje sa osnovnim karakteristikama softverskih paketa koji se koriste u statistici stanovništva (PopMap, Demographic Viewer, Statistica itd.) i mogućnostima njihove primene Prezentacija rezultata  popisa (knjige ili CD) i vežbanje njihovog korišćenja

Grupa autora, Metode popisivanja stanovništva, Studije organizacije UN, SZS, Beograd, 1981
Grupa autora, Stanovništvo Srbije od 1834- 1953, RZS Srbije, Beograd, 1953
Rančić Miroljub, Statistika stanovništva, Beograd, 1980.
Serdar Vladimir, Uvod u statistiku stanovništva, Zagreb, 1953.
Međunarodne preporuke UN za sprovođenje popisa stanovništva, 2000, RZS, Beograd
Izabrane studije, analize i prikazi, SZS, RZS, Beograd (vezane za popisnu statistiku)