Strateška procena uticaja na životnu sredinu

  • Vrsta i nivo studija: Master akademske studije
  • Nastavnik: dr Dejan Filipović
  • Status predmeta: Izborni
  • Broj ESPB: 7
  • Semestar: I
  • Broj časova: 3+0

Savladavanje metoda izrade strateške procene uticaja na životnu sredinu, koja je postala obavezni i sastavni deo prostornog i urbanističkog plana, odnosno sektorskih programa razvoja. Teorijski, i na primerima iz prakse prikazaće se specifičnosti u izradi ovih studija, osposobiti studenti da ovladaju tehnikom izrade i sprovođenja procedure njihovog usvajanja.

Primena stečenih znanja iz nastavnog predmeta. Osposobljenost za izradu strateške procene uticaja na životnu sredinu i demonstriranje procedure za njeno usvajanje.

Predavanja po nedeljama:

 

I – Pojam, cilj, zadatak i načela strateške procene uticaja na životnu sredinu;

II – Strateška procena uticaja u međunarodnom kontekstu;

III – Metodološki okvir izrade strateške procene uticaja;

IV – Procedura, učesnici i faze u postupku izrade studije;

V – Faza odlučivanja o potrebi izrade SPU (faza skrininga)

VI – Faza određivanja obima i strukture SPU (faza skopinga)

VII – Izveštaj o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu;

VIII – Odnos i veza strateške procene uticaja sa drugim planovima i programima iz životne sredine;

IX – Postupak odlučivanja i učešće javnosti;

X – Izbor indikatora i izvori podataka u postupku primene strateške procene uticaja;

XI – Specifičnosti izrade SPU u planskim dokumentima na različitim hijerarhijskim nivoima;

XII – Evaluacija, kontrola i implementacija strateške procene uticaja;

XIII – Primeri iz prakse – Srbija.

XIV – Primeri iz prakse – Evropska Unija.

XV – Primeri iz prakse – Ostali primeri.

  1. Filipović D., Vukičević S. (2011): Uvođenje zainteresovane javnosti u postupak strateške procene uticaja na životnu sredinu, Asocijacija prostornih planera Srbije, Beograd
  2. Filipović D., Obradović D. (2005): Strateška procena uticaja u prostornom planiranju – instrument za utvrđivanje značaja planskih rešenja za zaštitu životne sredine i održivi razvoj, Glasnik Srpskog geografskog društva, sv. LXXXV, br.2
  3. Grupa autora (2013): Priručnik za sprovođenje postupka strateške procene uticaja na životnu sredinu u urbanističkom planiranju, AMBERO/ICON – GIZ , Beograd
  4. Grupa autora (2007): Uputstvo za ocenjivanje izveštaja o strteškoj proceni uticaja na životnu sredinu, Ministarstvo za zaštitu životne sredine, Beograd

Zakon o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu, (''Sl. glasnik RS, br.135/04)