Strateško urbanističko planiranje

Cilj predmeta je da se prikaže principe generalnog planiranja gradskih naselja, odnosno lokalnih zajednica, kao i pitanje planiranja razvoja i uređenja sela u korelaciji sa gradom. Zadaci će da obuhvate pitanja metodologije izrade generalnog urbanističkog plana, njegovog sadržaja i osnovne strukture u delu analize i sinteze, kao i pitanja sprovođenja plana. Takođe će biti razmatran odnos prostornih i strateških urbanističkih planova za naselja, odnos gradskih centara i njihovog funkcionalnog područja, odnos grada i regiona, kao i odnos planiranja celokupne teritorije naselja prema svojim delovima (GUP-RP).

Ishod predmeta će biti osposobljavanje studenta za korišćenje savremenih metoda i tehnika u urbanističkom planiranju, praktična primena stečenih znanja na primerima generalnih planova i strategija razvoja gradova u Srbiji, kao i načina povezivanja hijerarhijski vezanih planova (višeg i nižeg nivoa).

Teorijska nastava
(1) Grad i selo – pojam, odnos; (2) Zakonski osnov izrade i donošenja urbanističkih planova; (3) Odnos generalnog plana i prostornog plana opštine; (4) Istoriski razvoj gradova i odnos ka okruženju (5) Generalni plan i strategija razvoja grada; (6) Analiza gradske strukture i sistema; (7-9) prirodni sistemi grada; posebne vrednosti grada; društveni sistemi grada; kulturno biće grada; ekonomija grada; ekonomski podsistem grada (privreda, saobraćaj, kom. infrastruktura); (10) gradsko zemljište kao pravna i ekonomska kategorija; (11) gradske institucije i upravljanje gradom; (12) životna sredina i ekološko zoniranje grada; (13) evropske tendencije i planiranje grada; (14) implementacija generalnog plana; (15) elementi i podsistemi grada

Praktična nastava:Vežbe, Drugi oblici nastave, Studijski istraživački rad
SWOT analiza; način definisanja ciljeva i vrednovanje varijanti za GUP; način definisanja koncepcije plana; odnos grada i njegovog seoskog okruženja; definisanje strategije i osnove implementacije; simulacija izrade GUP; odbrana praktičnog rada

Šećerov, V: Strateško planiranje grada, UB Geografski fakultet, Beograd, 2012.
Stojkov, B: Plan i sudbina grada, Građevinska knjiga, Beograd, 1992
Stojkov, B: Metode prostornog planiranja, Geografski fakultet, Beograd, 1999.
Stojkov, B. (ur.): Strategija razvoja i uređenja naselja u novim uslovima, UUS, 1998.
Strategije prostornog razvoja Evrope (ESDP, VISION PLANET, ESTIA,…)
Dva grada – perspektive razvoja Pančeva i Krasnodarska, IAUS, 2000.
Šećerov V., Krčum N.: Obim regulisanja namene zemljištai  građenja u prostornim planovima opština-na primeru opštine Smederevo u Planska i normativna zaštita prostora i životne sredine, APPS i GFUB, Beograd, 2005.
Šećerov V., Filipović D.: Ekomenadžment kao element razvoja grada Urbani menadžment, urbani marketing i preduzetništvo u funkciji (kvalitativnog) razvoja urbanih aglomeracija, UUS, Vrnjačka Banja, 2001.
DER DONAURAUM-Ecologisation on the Danube Region, IMP, Vienna, 2004.
Stojkov, B., Secerov, V: The Settlement Network of Serbia: From the Past to the Prospective u monografiji Development of the Settlement Network in the Central European Countries, Springer, Tamil Nadu, India, Chapter, 2011.
Zakon o planiranju i izgradnji, Sl. Glasnik RS, br. 24/2011.
primeri GUP  u Srbiji; primeri evropskih urbanističkih planova